Input:

14/1946 Sb., zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci, platné do 30.9.1954 Archiv

č. 14/1946 Sb., zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci, platné do 30.9.1954
[zrušeno č. 92/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1946
o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
ženy, jež dobrovolně vstupují do československé branné moci, byly do ní zařaděny k vykonání vojenské služby a tuto službu konaly a po případě konají, staly se dnem svého dobrovolného vstupu příslušnicemi československé branné moci.
§ 2.
(1) Po dobu vykonávání vojenské služby v československé branné moci příslušejí jim vojenské náležitosti a jiná práva podle předpisů platných pro vojenské osoby v činné vojenské službě.
(2) Až do svého propuštění z činné vojenské služby podléhají veškerým československým vojenským služebním, kázeňským a kárným předpisům, jakož i vojenské trestní soudní pravomoci.
§ 3.
(1) Jejich povinnosti podle § 1 a 2 končí dnem propuštění z činné vojenské služby. O propuštění rozhodne ministr národní obrany na jejich žádost nebo z úřední moci.
(2) Po propuštění přísluší jim nárok na zaopatřovací platy podle předpisů platných pro vojenské gážisty v