Input:

137/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 137/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 108/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. srpna 1950
o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Působnost ve věcech
a) výběrových škol zemědělských a
b) základních odborných škol zemědělských
1. přičleněných k výběrovým školám zemědělským,
2. s cyklickým vyučováním obstarávaným vlastními učitelskými sbory nebo umístěných v samostatných budovách a
3. pro žáky v poměru učebním s výjimkou škol, tvořících část střediska podle zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu,

která podle dosavadních předpisů přísluší ministru (ministerstvu) školství, věd a umění, se přenáší na ministra (ministerstvo) zemědělství.
(2) Pokud působnost ve věcech uvedených v odstavci 1 vykonával dosud ministr (ministerstvo) školství, věd a umění v dohodě s jiným ministrem (ministerstvem), vykonává ji