Input:

130/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové, platné do 31.7.1959 Archiv

č. 130/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové, platné do 31.7.1959
[zrušeno č. 52/1959 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 26. října 1945
o státní péči osvětové.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Státní péči osvětovou, t. j. soustavnou kulturní a státně-politickou výchovu lidu vykonávají místní, okresní a zemské rady osvětové, na Slovensku místní a okresní rady osvětové a osvětová rada u pověřence pro školství a osvětu, které zároveň pečují s hlediska státně-politického i o ideovou koordinaci svépomocně organisované veřejné činnosti občanskovýchovné. Ústřední správu státní péče osvětové, jakož i vrchní dozor na veškerou veřejnou osvětovou a státně politickou výchovu lidu vykonává ministr školství a osvěty, na Slovensku pověřenec pro školství a osvětu podle zásad celkové státní kulturně-osvětové politiky.
(2) Státně politická výchova časové povahy přísluší ministerstvu informací.
§ 2.
(1) Osvětové rady jsou veřejnoprávní korporace a členství v nich jest čestné. Volby, po případě jmenování do osvětových rad se provedou tak, aby v nich byli zastoupeni pracovníci kulturních, odborových a zemědělských organisací a institucí.
(2) Osvětové rady se přičleňují k národním výborům jako výkonné orgány státní péče osvětové, kulturní referent národního výboru je zároveň předsedou osvětové rady.
(3) Místní rada osvětová je podřízena okresní radě osvětové a tato zemské radě osvětové, na Slovensku osvětové radě u pověřence pro školství a osvětu.
(4) Pro stanovené úkoly přidělí ministr školství a osvěty, na Slovensku pověřenec pro školství a osvětu, osvětovým radám potřebné odborné a pomocné síly. Zemským a okresním radám osvětovým budou dále přiděleni státní osvětoví instruktoři a státní knihovničtí instruktoři s titulem zemských a okresních inspektorů.
§ 3.
(1) V každé politické obci zřídí místní národní výbor (místní správní komise) místní radu osvětovou, která spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné osvětové záležitosti a provádí rozhodnutí a opatření místního národního výboru ve věcech osvětových.
(2) Nejvyšší počet členů místní rady osvětové jest dvacet a zvolí je místní národní výbor (místní správní komise).
(3) Pro města nad 50 000 obyvatel může vládní nařízení stanoviti odchylná organisační opatření.
§ 4.
(1) Každý okresní národní výbor (okresní správní komise) zřídí okresní radu osvětovou, která spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné osvětové záležitosti (věci lidové výchovy a lidového knihovnictví) a provádí rozhodnutí a opatření okresního národního výboru ve věcech osvětových.
(2) Nejvyšší počet všech členů okresní rady osvětové jest třicet. Dvě třetiny členů zvolí okresní národní výbor (okresní správní komise) a třetinu členů jmenuje z odborníků zemská rada osvětová a na Slovensku pověřenec pro školství a osvětu.
§ 5.
(1) Každý zemský národní výbor zřídí zemskou radu osvětovou, na Slovensku pověřenec pro školství a osvětu osvětovou radu u pověřence pro školství a osvětu, které spravují v obvodu své působnosti všechny veřejné osvětové záležitosti (věci lidové výchovy a lidového knihovnictví) a provádějí