Input:

127/1960 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých školách pro socialistické organizace, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 127/1960 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých školách pro socialistické organizace, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 5. srpna 1960
o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví po projednání s ministrem školství a kultury podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen „zákon“):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška vztahuje na uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách (dále jen „školy“) pro socialistické organizace v rozsahu stanoveném vládní vyhláškou č. 43/1960 Sb.
§ 2
Průzkumné nebo projektové práce
Smlouvy o provádění průzkumných nebo projektových prací uzavírá škola s jejich objednatelem podle ustanovení §§ 146 až 161 zákona, vylučuje se však použití § 159 zákona (majetkové sankce). Pro školu i objednatele při tom platí příslušné předpisy o dokumentaci staveb.1)
§ 3
Vědeckovýzkumné, umělecké a jiné práce
(1) Objednatel vědeckovýzkumných prací uzavírá se školou smlouvu podle ustanovení §§ 186 až 189 zákona. Obsahem smlouvy je zpravidla též ujednání o spolupůsobení