Input:

127/1946 Sb., Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů Garance

č. 127/1946 Sb., Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
STANOVY
potravinové a zemědělské organisace Spojených národů.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,

AUSTRALIE, BELGIE, BOLIVIE, BRAZILIE, KANADY,ČÍNY, KOLUMBIE, KUBY, DÁNSKA, DOMINIKY, EGYPTA, EQUADORU, FRANCIE, ŘECKA, QUATEMALY, HAITI, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRAKU, LIBERIE, LUCEMBURSKA, MEXIKA, NIZOZEMÍ, NOVÉHO ZÉLANDU, NICARAGUY, NORSKA, PANAMY, PERU, FILIPIN, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, URUGUAYE A VENEZUELY,
ZASTOUPENÝCH NA POTRAVINOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ KONFERENCI SPOJENÝCH NÁRODŮ, KONANÉ VE DNECH 18. KVĚTNA-3. ČERVNA 1943 V HOT SPRINGS, VIRGINIA, USA, BYLY
SJEDNÁNY
DNE 16. ŘÍJNA 1945 V QUBECU
TYTO STANOVY POTRAVINOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ:
Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
Předmluva
Státy, přijímající tyto Stanovy jsou odhodlány napomáhati obecnému blahu podporou zvláštních i hromadných opatření směřujících k tomu,
aby se zvýšila úroveň výživy a životní míra obyvatelstva, které žije pod jejich pravomocí,
aby se zlepšily životní podmínky venkovského obyvatelstva,

a tak se přispělo k rozvoji světového hospodářství. Proto tímto zřizují potravinou a zemědělskou organisaci Spojených národů, dále jmenovanou „Organisace“, skrze niž se členové budou navzájem zpracovati o účinných opatřeních a o pokroku dosaženém na poli činnosti shora zmíněné.
Článek I
Činnost Organisace
1. Organisace bude shromažďovati, zkoumati, vykládati a rozšiřovati zprávy o výživě, potravinách a zemědělství.
2. Organisace bude podporovati a podle potřeby doporučovati státní i mezinárodní opatření týkající se
a) vědeckého, technologického, sociálního a hospodářského bádání o výživě, potravinách a zemědělství;
b) zdokonalování výchovy a správy ve věcech výživy, potravin a zemědělství i rozšiřování obecné znalosti vyživovací a zemědělské vědy i prakse;
c) udržování přirozených zdrojů a zavádění zlepšených způsobů zemědělské výroby;
d) zdokonalování výrobních pochodů, prodeje a rozdělování potravinových a zemědělských výrobků;
e) přijímání směrnic pro péči o dostatečný zemědělský úvěr státní i mezinárodní;
f) přijímání mezinárodních směrnic pro dohody o zemědělských výrobcích.
3. Úkolem Organisace bude také, aby
a) poskytovala technickou pomoc, budou-li ji vlády požadovat,
b) spolu se zúčastněnými vládami podle potřeby organisovala vysílání missí i podpoře vlád pro plnění závazků, které vyplynou z přijatých doporučení shromáždění Spojených národů o potravinách a zemědělství; a
c) vůbec, aby činila všechny nutná a vhodná opatření k provádění úkolů Organisace, uvedených v předmluvě.
Článek II
Členství
1. Původní členy Organisace budou ty ze států vyjmenovaných v příloze I, které přijmou tyto Stanovy podle ustanovení článku XXI.
2. Další členové mohou býti do organisace přijati usnesením dvoutřetinové většiny všech členů shromáždění, a přijmou-li tyto Stanovy tak, jak budou platit v době přijetí.
Článek III
Shromáždění
1. Organisace bude míti shromáždění, na němž bude každý členský stát zastoupen jedním členem.
2. Každý členský stát může