Input:

125/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok Garance

č. 125/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Ochranné známky, ktoré boly zapísané alebo včas obnovené do 4. mája 1945 včítane u niektorej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory na území Československej republiky, budú požívať ochrany na celom území Československej republiky s prioritou pôvodného zápisu, ak ich chrániteľ prihlási u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory, v obvode ktorej je sídlo podniku v dobe tejto prihlášky.
(2) Prihlášku treba podať v lehote, ktorá bude určená vládnym nariadením. Zároveň s prihláškou treba predložiť tri odtlačky známky a tlačový štočok a zaplatiť u obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory poplatok 100 Kčs, z ktorého 25 % plynie do štátnej pokladnice.
(3) Ochranné známky, ktoré nebudú v takto určenej lehote prihlásené, strácajú ochranu.
§ 2.
Na celom území Československej republiky dosiahnú ochrany s prioritou pôvodného zápisu, ale s výhradou zachovania práv osôb tretích, ochranné známky, ktoré boly zapísané v čase od 30. septembra 1938 do 4. mája 1945 včítane s platnosťou tiež pre niektorú časť územia Československej republiky u iného registračného úradu než u obchodnej a živnostenskej komory, spomenutej v § 1, ak je sídlo ich podniku na území Československej republiky a ak budú prihlásené k zápisu a teraz príslušnej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyseľnej komory do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 3.
Prioritné lehoty, ktoré v obore ochranných známok určuje článok 4 Parížskej unijnej úmluvy na ochranu živnostenského vlastníctva, vyhlásenej dňa 5. februára 1933 pod č. 22 Sb., a ktoré boly v behu ešte dňa 29. septembra 1938 alebo prišly do behu po tomto dni, sa predľžujú do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením.
§ 4.
(1) Ak bolo niekomu zabránené mimoriadnými pomermi,