Input:

124/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov Garance

č. 124/1946 Sb., Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o mimoriadných opatreniach v obore ochranných vzorkov.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Ochranné vzorky, ktoré boly zapísané do 4. mája 1945 včítane u niektorej obchodnej a živnostenskej komory alebo u obchodnej a priemyselnej komory na území Československej republiky, budú požívať ochrany na celom území Československej republiky s prioritou pôvodného zápisu, ak ich chrániteľ prihlásí u obchodnej a živnostenskej alebo obchodnej a priemyselnej komory, v obvode ktorej je sídlo podniku v dobe tejto prihlášky.
(2) Prihlášku treba podať do dňa, ktorý bude určený vládnym nariadením. Zároveň s prihláškou treba predložiť prvopis alebo odpis potvrdzovacieho listu (certifikátu) a zaplatiť u obchodnej a živnostenskej alebo u obchodnej a priemyselnej komory taxu 50 Kčs.
(3) Ochranné vzorky, ktoré nebudú takto v určenej lehote prihlásené, strácajú platnosť.
§ 2.
Na celom území Československej republiky dosiahnu ochrany s prioritou pôvodného zápisu, ale s výhradou zachovania práv osôb tretích, ochranné vzorky, ktoré boly zapísané do 4. mája 1945 včítane s platnosťou tiež pre