Input:

120/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení, platné do 31.12.1947 Archiv

č. 120/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení, platné do 31.12.1947
[zrušeno č. 226/1947 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) V době nezbytně nutné potřeby, která končí dnem, jenž bude určen vládním nařízením, je předpisů zákona ze dne 8. června 1937, čís. 115 Sb. o vojenském polním trestním řízení (XXVII hlava vojenského trestního řádu) použíti se změnami uvedenými v tomto dekretu (§§ 2 až 6).
(2) Veškeré původní předpisy pozměněné ustanoveními §§ 2 až 6 tohoto dekretu obživnou v plné platnosti dnem, který bude určen vládním nařízením (odst. 1).
§ 2.
(1) Pravomoc polních soudů vykonávají:
a) polní soudy I. stolice a
b) vrchní polní soudy.
(2) Polní soudy I. stolice vykonávají pravomoc nižších polních soudů (458 čís. 1) ve složení nižších polních soudů a podle předpisů pro ně platných, a nalézací pravomoc vyšších polních soudů (§ 459 čís. 1) ve složení vyšších polních soudů a podle předpisů pro ně platných.
(3) Ustanovení § 456, odst. 1 neplatí.
§ 3.
(1) Vrchní polní soudy rozhodují o odvoláních z rozsudků polních soudů I. stolice, o stížnostech v případech, v nichž vojenský trestní řád přikazuje rozhodování divisnímu soudu a mimo to o věcech, které jim jsou přikázány v XXVII hlavě vojenského trestního řádu.
(2) Ustanovení § 459 čís. 2, §§ 460 a 477 odst. 4 neplatí.
§ 4.
I důstojníci justiční služby nižších hodností, než jsou ustanoveny v - 461, mohou býti ustanoveni