Input:

12/1949 Sb., Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 12/1949 Sb., Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o zemědělských referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje zemědělský referát. Zemědělský referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra.
(2) V čele zemědělského referátu je zemědělský referent; při jeho volbě má býti především vzat zřetel na členy krajského národního výboru, kteří jsou zemědělskými odborníky.
§ 2.
(1) Zemědělský referát obstarává krajskou správu ve věcech zemědělských.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zemědělský referát krajských národních výborů zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. pečuje o zvýšení životní úrovně zemědělského lidu se zvláštním zřetelem na potřebu ulehčení a zlepšení domácí práce venkovských žen a na jejich postavení v rodině, v domácnosti, ve výrobě a ve veřejném životě;
3. pečuje o rostlinnou výrobu ve všech jejích oborech, o její zvelebování, rostlinolékařskou ochranu a ochranu zvířat užitečných zemědělství a o zajištění sklizně pro účely lidově demokratického hospodářství;
4. pečuje o živočišnou výrobu všech oborů (chov koní, dobytkářství, drůbežnictví,