Input:

118/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů, platné do 31.12.1963 Archiv

č. 118/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů, platné do 31.12.1963
[zrušeno č. 7/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Státní plánovací komise
ze dne 30. července 1960
o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů
Ministerstvo financí a Státní plánovací komise v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s krajskými národními výbory a některými okresními a místními národními výbory a s pracovníky celostátně významných podniků stanoví podle § 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 9 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku:
I. Úvodní ustanovení
§ 1
Bytový fond, který po válce převzal náš lidově demokratický stát, obsahoval převážnou většinu starých a nevybavených bytů. Přestože po roce 1948 se výstavbou nových a úpravami starých domů stav bytového fondu zlepšil, stále ještě neuspokojuje naše potřeby. Zvláště neuspokojivý je stav nájemních obytných domů v soukromém vlastnictví a péče o jejich údržbu.
Aby se odstranily dosavadní nedostatky v péči o nájemní bytový fond a aby byla zajištěna i údržba soukromých nájemních domů, je třeba za široké účasti obyvatelstva vytvořit příznivé podmínky pro soustavné a plánovité provádění úprav všech nájemních obytných domů. Proto národní výbory mají pečovat i o plánování a provádění úprav soukromých nájemních domů, aby je včasnou péčí uchovaly a jejich obyvatelům zabezpečily příjemné domovy.
§ 2
(1) Nájemními obytnými domy podle této vyhlášky se rozumí obytné domy, které jsou v socialistickém vlastnictví, a dále ty nájemní obytné domy, na které se vztahují předpisy o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.1)
(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na domy a byty, které spravuje Správa služeb diplomatickému sboru v Praze.
§ 3
Úpravami podle této vyhlášky se rozumí běžné a generální opravy, které je povinen provádět pronajimatel,2) stavební úpravy (modernizace), změny staveb (adaptace, rekonstrukce) a přípojky na veřejná zařízení. Nástavby a přístavby, jimiž se získávají nové byty, se do úprav podle této vyhlášky nezahrnují.3)
II. Plánování úprav
§ 4
(1) Organizace bytového hospodářství národních výborů, lidová bytová družstva, stavební bytová družstva, společenské organizace, národní podniky a ostatní organizace socialistického sektoru, které mají ve vlastnictví (ve správě) nájemní obytné domy, sestaví ve spolupráci s domovními komisemi, popř. domovními důvěrníky, návrh pětiletého plánu a ročních plánů a úprav nájemních obytných domů. Je-li v organizaci ustaven závodní výbor Revolučního odborového hnutí, sestavují se návrhy plánu úprav též v dohodě s tímto výborem; tato dohoda se nevyžaduje, jde-li o organizaci bytového hospodářství