Input:

118/1947 Sb., Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem Garance

č. 118/1947 Sb., Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
ZÁKON
ze dne 11. června 1947
o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Peněžité závazky znějící na říšské marky, pokud trvají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, mezi tuzemci na Slovensku navzájem nebo mezi tuzemcem v zemi České nebo Moravskoslezské na jedné straně a mezi tuzemcem na Slovensku na straně druhé, je dlužník povinen splniti v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 Kčs.
(2) Tuzemci ve smyslu odstavce 1 se rozumějí osoby fysické nebo právnické, které mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště nebo sídlo na území Československé republiky. Stejně platí o filiálkách, závodech a representacích cizozemských podniků, mají-li sídlo na tomto území.
§ 2.
Bez zřetele na ustanovení § 1, odst. 1 je dlužník povinen splniti v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 Kčs peněžité závazky znějící na říšské marky, které trvají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti:
1. je-li věřitelem některá pokladna československého státu nebo veřejnoprávní korporace nebo jejich fond, ústav, podnik nebo jiné zařízení na území Slovenska, ačli