Input:

117/1950 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 117/1950 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1951
[zrušeno č. 100/1951 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. července 1950
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
§ 1
Rejstříky trestů vedou krajští prokurátoři.
§ 2
Tresty se zapisují do rejstříku trestů vedeného tím krajským prokurátorem, v jehož obvodu se narodila osoba, jíž se zápis týká; narodila-li se však v cizině nebo nelze-li její rodiště zjistit, zapisují se tresty do rejstříku trestů vedeného krajským prokurátorem v Brně.
§ 3
Soudy, úřady a veřejné orgány jsou povinny sdělovat krajskému prokurátoru (§ 2) všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 4
(1) Do rejstříku trestů se zapisují tresty pravomocně uložené soudem.
(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.
§ 5
(1) Rejstřík trestů je rozdělen ve dva oddíly písmeny A a B.
(2) Do oddílu se zapisují:
a) tresty nepodmíněně uložené; tresty nápravného opatření však jen tehdy, byl-li tento trest nebo jeho zbytek přeměněn v trest odnětí svobody,
b) tresty podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon trestu.
(3) Do oddílu B