Input:

116/1946 Sb., Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví, platné do 26.12.1951 Archiv

č. 116/1946 Sb., Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví, platné do 26.12.1951
[zrušeno č. 108/1951 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o jednotné organisaci podnikového početnictví.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Podnikové početnictví se jednotně organisuje podle zásad, které stanoví vláda nařízením. Při tom budiž dbáno, aby podnikové početnictví vyhovovalo potřebám hospodářského plánování, zvláštním potřebám jednotlivých hospodářských odvětví, jakož i potřebám daňovým.
(2) Podnikovým početnictvím podle tohoto zákona se rozumějí účetnictví, kalkulace, statistika a rozpočetnictví podniků všeho druhu.
§ 2.
(1) Podle pokynů Hospodářské rady vydává generální sekretariát Hospodářské rady - dále jen generální sekretariát - vyhláškou v Úředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku po slyšení vrcholných hospodářských organisací a Ústřední rady odborů, po případě jiných vrcholných útvarů, které budou určeny vládním nařízením, v rámci zásad, stanovených podle § 1, odst. 1, závazné směrnice pro podnikové početnictví.
(2) Generální sekretariát může po slyšení organisací nebo útvarů, uvedených v odstavci 1, vydávati vysvětlivky k směrnicím. Podrobnosti o uveřejňování vysvětlivek stanoví vládní nařízení.
§ 3.
Generální sekretariát stanoví vyhláškou v Úředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku, kdy vznikne pro určitý okruh podniků povinnost zavésti jednotný způsob organisace v jednotlivých oborech podnikového početnictví (§ 1, odst. 2).
§ 4.
Pokud úřady nebo organisace nadřazené podnikům vydávají v rámci své působnosti