Input:

115/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím Garance

č. 115/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o hospodaření uhlím a palivovým dřívím.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Aby bylo na celém území republiky Československé jednotně řízeno hospodaření uhlím a palivovým dřívím, vytěženým na tomto území nebo sem dovezeným, zřizuje se Ústřední rozdělovna uhlí se sídlem v Praze (v dalším Rozdělovna).
(2) Rozdělovna rozděluje zejména uhelnou těžbu, vykázanou v předběžných odhadech jednotlivých revírů, jakož i uhlí dovezené, na tři hlavní spotřební skupiny: železnice, průmysl a ostatní spotřebu, a to po slyšení zástupců těchto skupin. Zástupce skupiny „železnice“ jmenuje ministr dopravy, skupiny „průmysl“ ministr průmyslu v dohodě s ministrem výživy a skupiny „ostatní spotřeba“ ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministry ochrany práce a sociální péče a zemědělství.
(3) Uhlím se rozumí veškeré druhy uhlí kamenného a hnědého a všechna pevná paliva z nich vyrobená.
(4) Palivovým dřívím se rozumí palivové dříví všeho druhu k topným účelům s výjimkou těch druhů, kterých je třeba k výrobě dříví generátorového.
§ 2.
Rozdělovna jest právnickou osobou veřejného práva. Jest právní nástupkyní úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu, zřízené vládním nařízením ze dne 3. října 1944, č. 223 Sb., o hospodaření uhlím.
§ 3.
(1) Rozdělovna podléhá přímo předsednictvu vlády.
(2) Rozdělovnu zastupuje před soudem i mimo soud její přednosta.
(3) Přednostu Rozdělovny a jeho zástupce jmenuje vláda.
(4) Rozdělovna podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu podle ustanovení zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
§ 4.
Při předsednictvu vlády zřizuje se komise, složená ze zástupců generálního sekretariátu Hospodářské rady a ministerstev průmyslu, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, zemědělství, financí, výživy a dopravy, která stanoví zásadní směrnice prohospodaření uhlím. Jednání komise se zúčastňuje přednosta Rozdělovny s hlasem poradním.
§ 5.
Rozdělovna vydává se schválením předsednictva vlády v rámci zásadních směrnic, stanovených podle § 4, předpisy o úpravě hospodaření uhlím,palivovým dřívím a o dozoru na ně. Tyto předpisy budou uveřejňovány v Úředním listě republiky Československé.
§ 6.
Úřady, veřejné orgány a zájmové organisace hospodářské jsou povinny, žádá-li o to Rozdělovna, spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.
§ 7.
Pro zprávy požadované Rozdělovnou a pro její pokyny použije se až na další ustanovení §§ 6, 7 a 10 vládního nařízení ze dne 26. června