Input:

112/1948 Sb., Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 112/1948 Sb., Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, platné do 31.7.1950
[zrušeno č. 89/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. května 1948,
jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Správní přestupky v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém se promlčují ve třech letech.
(2) Promlčecí lhůta se počíná dnem, kdy byl trestný čin spáchán. K promlčení se hledí z moci úřední.
§ 2.
(1) Úřad (orgán) příslušný k provedení trestního řízení pro správní přestupek uvedený v § 1 vysloví, a to buď v trestním nálezu anebo výměrem, že věci, jimiž byl trestný čin spáchán, které jím byly získány nebo které jsou určeny zřejmě jen ke spáchání trestného činu, jakož i majetkový prospěch, který vinník trestným činem získal, nebo to, co si za něj opatřil, propadá ve prospěch státu.
(2) Propadnutí podle odstavce 1 lze vysloviti i tehdy, jestliže vinník po spáchání trestného činu