Input:

11/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů Archiv

č. 11/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů
[zrušeno nepřímo č. 39/1960 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. března 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, se mění a doplňuje takto:
1. § 7 odst. 2 zní:
„(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Ve větších obcích, které nedosahují 5000 zapsaných osob a které určí rada okresního národního výboru, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí.“
2. § 9 včetně nadpisu zní:
„Voličský průkaz.
Voličům, kteří v době od vyložení seznamů voličů do dne volby se přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá rada místního národního výboru na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí rada místního národního výboru nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.“
3. § 12 odst. 2 zní:
„(2) Pro volby do ústředního národního výboru se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 4000 obyvatel připadl jeden volební obvod.“
4. § 22 odst. 2 zní:
„(2) Pro volby do ústředního národního výboru se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 1500 obyvatel připadl jeden volební obvod.“
5. § 27 odst. 2 zní:
„(2) Pro volby do jednotlivých obvodních národních výborů se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 500 obyvatel připadl jeden volební obvod; vytvoří se však nejméně 50 volebních obvodů.“
6. § 32 odst. 2 zní:
„(2) Pro volby do krajských národních výborů se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 7000 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejméně však 75 volebních obvodů.“
7. § 47 včetně nadpisu zní:
„Volební obvody.
(1) Volební obvody pro volby do místních národních výborů stanoví rada místního národního výboru a volební obvody pro volby do obvodních národních výborů stanoví rada obvodního národního výboru.
(2) Pro volby do místních národních výborů se vytvoří v obcích
a) do 400 obyvatel jeden volební obvod, v němž se volí podle určení okresního národního výboru 9 nebo 11 členů místního národního výboru;
b) od 400 do 600 obyvatel 12 volebních obvodů;
c) od 600 do 900 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 50 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 15 volebních obvodů;
d) od 900 do 1500 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 60 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 18 volebních obvodů;
e) od 1500 do 2500 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 80 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 25 volebních obvodů;
f) od 2500 do 6000 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 100 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 40 volebních