Input:

107/1949 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu Garance

č. 107/1949 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. března 1949
o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Aby bylo zajištěno splnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti činěna se zužitkovatelnými surovinami, polotovary, pomocnými látkami, výrobními prostředky (stroji, přístroji, nástroji, zařízeními a jejich součástmi), jakož i s jinými předměty, jichž není využito (dále jen „materiál“), opatření podle dalších ustanovení.
(2) O materiálu podle odstavce 1 lze:
a) uložiti uživatelům místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž materiál jest, povinnost ve stanovené lhůtě jej hlásiti,
b) činiti vhodná opatření pro jeho využití, zejména omeziti možnost s ním nakládati a naříditi, aby jej vlastník ve stanovené lhůtě a za přiměřenou úplatu přenechal podniku pracujícímu na splnění úkolů pětiletého plánu.
(3) O úplatě za přenechaný materiál dohodne se vlastník materiálu s podnikem, jemuž má materiál podle odstavce 2, písm. b) přenechati; nedojde-li k dohodě, stanoví výši úplaty v nesporném řízení okresní soud příslušný podle bydliště (sídla) vlastníka materiálu.
(4) Ustanovení odstavce 2, písm. b) neplatí pro sběrné suroviny.
§ 2.
(1) Opatření podle § 1 činí ministerstvo průmyslu, které vyhlásí v Úředním listě:
a) materiál, o kterém platí toto nařízení,
b) opatření všeobecné povahy podle § 1, odst. 2.
(2) Pokud nejde o opatření všeobecné povahy, může ministerstvo průmyslu pověřiti národní a jiné podniky, po případě hospodářské a jiné organisace, aby podle jeho směrnic činily opatření podle § 1, odst. 2 písm. b).
§ 3.
Národní výbory jsou povinny spolupůsobiti podle směrnic ministerstva průmyslu při provádění tohoto