Input:

107/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské, platné do 29.6.1949 Archiv

č. 107/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské, platné do 29.6.1949
[zrušeno č. 159/1949 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. října 1945
o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu
v zemích České a Moravskoslezské.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Poplatkový ekvivalent podle zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb. (zákon) počne se v zemích České a Moravskoslezské opětně vybírati, a to od 1. července 1945.
(2) Doba, po kterou předpisy o poplatkovém ekvivalentu nebyly v účinnosti, nepřetrhuje 10 - ti letou lhůtu podle § 8 zákona. Došlo-li k transakci uvedené v § 17, odst. 1 zákona, přechází ekvivalentní povinnost původního vlastníka na nového vlastníka v rozsahu stanoveném tímto dekretem i tehdy, bylo-li jmění přechodně ve vlastnictví (držbě) jiných osob.
§ 2.
(1) Poplatkový ekvivalent, připadající na rok 1945 jest splatný nejpozději do 60 dnů ode dne počátku účinnosti tohoto dekretu.
(2) Pro výměru splátek