Input:

106/1947 Sb., Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky) Garance

č. 106/1947 Sb., Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. června 1947
o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků
(přídělové nařízení pro živnostenské podniky).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:
ČÁST I.
Hmotně-právní ustanovení.
Oddíl 1.
Předmět přídělu.
Věcný rozsah.
§ 1.
(1) Toto nařízení se vztahuje na živnostenské podniky konfiskované podle dekretu č. 108/1945 Sb. (dále „konfiskační dekret“), které
a) v zemích České a Moravskoslezské organisačně spadají do Ústředních svazů řemesla, obchodu, dopravy nebo pro cizinecký ruch,
b) na Slovensku jsou povinnými členy živnostenských společenstev, odborných společenstev nebo obchodních gremií,

pokud rámcovými plány budou určeny k přídělu, s výjimkou podniků uvedených v
§ 2.
(2) V pochybnostech o tom, zda jde o živnostenský podnik podle tohoto nařízení, rozhodne osidlovací úřad v dohodě s příslušnými ministerstvy po slyšení hospodářských svazů.
(3) U podniků výrobních, které organisačně spadají do Ústředního svazu průmyslu a u nichž průměr současně zaměstnaných osob v době od 1. července 1946 do 30. června 1947 nepřekročil dvacet, rozhodne osidlovací úřad na návrh Ústředního svazu průmyslu v dohodě s ministerstvem průmyslu, po případě s ministerstvem výživy, zda jde o živnostenský podnik podle tohoto nařízení.
(4) Podniky uvedené v předchozích odstavcích jsou střední majetkové podstaty podle ustanovení § 6, odst. 2 konfiskačního dekretu a drobné živnostenské podniky podle oddílu III zák. č. 31/1947 Sb. (dále „zákon“); označují se nadále jen jako „podniky“.
§ 2.
Toto nařízení se nevztahuje na tyto podniky:
A. Řemeslné (výrobní a poslužné) podniky:
1. jež byly zařazeny do Ústředního svazu průmyslu a jeho skupin, a podniky, jež byly organisačně přeřazeny po 5. květnu 1945 z Ústředního svazu průmyslu do Ústředního svazu řemesla;
2. u nichž průměr současně zaměstnaných osob v době od 1. července 1946 do 30. června 1947 nepřekročil dvacet;
3. které mají povahu jak podniků průmyslových, tak i řemeslných, leč by průmyslovou část bylo možno odděliti provozně a hospodářsky od části řemeslné;
4. účetní, bilanční, revisní, hospodářsko-poradní, reklamní a náborové a hlídací veřejné podniky.
B. Obchodní podniky:
1. Obchodní podniky
a) v zemích České a Moravskoslezské, jež jsou členy hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního obchodu Ústředního svazu obchodu, leč by obchodní podnik zařazený do hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního obchodu provozoval obchod v malém. Byl-li maloobchod zařazen do hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního obchodu, rozhodne osidlovací úřad v dohodě s