Input:

105/1953 Sb., Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 105/1953 Sb., Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství, platné do 31.12.1959
[zrušeno č. 73/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o místním průmyslu a komunálním hospodářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
V podnicích a organisacích místního průmyslu a komunálního hospodářství organisuje stát výrobu a služby místního významu. Aby byla zaručena široká účast pracujících při využívání a rozvoji místních materiálových zdrojů a zdrojů pracovních sil a rozvíjena tvůrčí práce všech pracovníků, svěřuje se budování a řízení těchto podniků a organisací především národním výborům. Národní výbory pečují o to, aby tyto podniky a organisace řádně uspokojovaly potřeby pracujících a aby svou činnost stále prohlubovaly a zlepšovaly.
ČÁST II.
Místní průmysl.
§ 2.
Úkoly a organisační forma.
(1) Místní průmysl má zejména tyto úkoly:
vyrábět předměty a výrobky denní a domácí potřeby pro místní trh, vyrábět jednodušší stroje a nářadí, jakož i vyrábět stavební hmoty z místních surovin, a tuto výrobu rozvíjet;
zajišťovat řemeslnou výrobu pro potřeby průmyslu, dopravy a zemědělství;
provádět opravy a údržbu zařízení domácností a opravy spotřebního zboží a jiné;
vyrábět spotřební zboží na zakázku.
Místní průmysl vykonává tuto činnost především z místních surovinových zdrojů a z odpadového materiálu národních podniků, jakož i z druhořadého materiálu a nových hmot a vyhledává nové druhy surovin.
(2) Výroba v tomto odvětví se organisuje ve formě podniků místního průmyslu.
§ 3.
Zřizování podniků.
(1) Podnik místního průmyslu zřizuje okresní (obvodní) národní výbor, po případě místní národní výbor města nebo obce městského typu. Ke zřízení podniku je třeba souhlasu krajského národního výboru, který v případě, že jde o podnik místního národního výboru (městský podnik), opatří si též stanovisko okresního národního výboru. Se souhlasem ministerstva místního hospodářství může také krajský národní výbor zřídit podnik místního průmyslu.
(2) Národní výbor, který zřídil podnik místního průmyslu, je mu bezprostředně nadřízen jako jeho vedoucí národní výbor a je zaň odpovědný.
(3) Z důležitých hospodářských důvodů může také ministerstvo místního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí zřídit podnik místního průmyslu; podnik je mu pak bezprostředně podřízen.
(4) Podniky místního průmyslu se zapisují do podnikového rejstříku.
Právní postavení a majetek.
§ 4.
(1) Podnik místního průmyslu je právnickou osobou. Vlastníkem jeho majetku je stát a podniku je tento majetek svěřen do správy. Ve věcech tohoto majetku podnik vystupuje a jedná vlastním jménem.
(2) Podnik nesmí zcizit své základní prostředky. K základním prostředkům podniku nemohou třetí osoby nabýt zástavních nebo jiných věcných práv. Výjimku ze zákazu zcizení nebo zatížení může povolit ministerstvo místního hospodářství nebo národní výbor podle jeho zmocnění. Jednání, jež je v rozporu s tímto zákazem, nemá právních účinků.
(3) Z majetku, který má podnik místního průmyslu ve správě, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem. Stát neručí za závazky podniku místního