Input:

104/1949 Sb., Vládní vyhláška o vzájemném uznávání a vykonavatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak Garance

č. 104/1949 Sb., Vládní vyhláška o vzájemném uznávání a vykonavatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak
VLÁDNA VYHLÁŠKA
zo dňa 12. apríla 1949
o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimantačných závazkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.1*)
Podľa § § 79 a 84 zákona zo dňa 27. mája 1896, č. 79 r. z., o konaní exekučnom a zaisťovacom (exekučný poriadok) a podľa čl. IX, č. 3, § 1 zákona zo dňa 19. januára 1928, č. 23 Sb., ktorým sa menia a dopňujú niektoré ustanovenia zákonov o súdnom konaní vo veciach občianskych a o konaní