Input:

103/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, platné do 30.6.1980 Archiv

č. 103/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, platné do 30.6.1980
[zrušeno č. 42/1980 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 29. června 1960
o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
Ministr zahraničního obchodu stanoví podle § 2 odst. 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Všeobecná ustanovení
§ 1
Československá obchodní komora (dále jen „komora“) je organizací, která sdružuje podniky, orgány a jiné organizace československého hospodářství; jejím úkolem je podporovat rozvoj a upevnění hospodářských vztahů Československa k zahraničí a tím sloužit zájmům zahraničního obchodu při výměně zboží a služeb.
§ 2
(1) Komora je právnickou osobou; jejím sídlem je Praha.
(2) Komora může se souhlasem ministra zahraničního obchodu zřizovat pobočky v tuzemsku nebo zastupitelstva v zahraničí. Místní a věcný rozsah činnosti poboček a zastupitelstev určuje řád, který vydá představenstvo komory.
§ 3
(1) Do působnosti komory náleží:
a) vykonávat oprávnění a úkoly, jež náležejí obchodním komorám podle obchodních smluv Československé republiky s cizími státy a podle zvyklostí mezinárodního obchodního styku;
b) navazovat a udržovat styky s mezinárodními a cizozemskými, zejména obchodními a jinými hospodářskými organizacemi a institucemi, jako obchodními komorami, exportními ústavy, veletrhy, výstavami, průmyslovými svazy, bursami a obchodními musei a účastnit se podle potřeby jejich mezinárodních sjezdů; podporovat činnost československých smíšených obchodních komor a podobných institucí a koordinovat jejich spolupráci s podniky zahraničního obchodu;
c) podporovat rozvoj obchodních styků československého zahraničního obchodu, především jednáním s delegacemi zahraničních obchodních a průmyslových kruhů;
d) podporovat všestranně studium otázek zahraničního obchodu; přitom zejména organizovat v tuzemsku i v zahraničí přednášky o hospodářském životě a hospodářských vztazích Československé republiky k jednotlivým zemím a vydávat s tím souvisící informační materiály tiskem;
e) poskytovat nezávislému Rozhodčímu soudu (§ 25) působícímu ve sporech z obchodního jednání k mimosoudnímu vyřizování takových sporů, hmotné prostředky potřebné k výkonu činnosti tohoto soudu;
f) osvědčovat původ zboží, ověřovat obchodní, celní a konzulární faktury, vydávat mezinárodní legitimace a potvrzení pro zaměstnance podniků zahraničního obchodu, kteří cestují do ciziny, ověřovat výpisy z účtů a vydávat potvrzení o právních poměrech podniků a jiných skutečnostech, vyžaduje-li toho potřeba zahraničního obchodu a osvědčovat vůči zahraničí obchodně technické a dopravní zvyklosti;
g) vykonávat funkci patentní a známkové kanceláře pro potřeby československým přihlašovatelů v zahraničí, zejména vést evidenci v cizině udělených patentů a zapsaných ochranných známek a chráněných vzorů a podle udělených příkazů provádět v cizině všechna potřebná opatření za účelem dosažení a udržování patentové, známkové a vzorové ochrany;