Input:

102/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně Garance

č. 102/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 5. dubna 1949,
kterým se mění a doplňuje oddíl „C“ sazebníku všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
Čl. I.
Všeobecné vysvětlivky k oddílu „C“ sazebníku všeobecné daně vydaného nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948 . č. 285 Sb., se mění a doplňují takto:
1. Poslední věta vysvětlivky č. 1 zní: „Zemědělskou půdou se rozumějí všechny pozemky s katastrálním výtěžkem s výjimkou pozemků věnovaných lesnictví.“
2. Vysvětlivka č. 11 se doplňuje třemi dalšími třemi odstavci, které znějí:
„Zemědělcům hospodařícím na zemědělské půdě o výměře nepřesahující 20 ha, o kterých okresní národní výbor určí podle předchozího odstavce, že jsou povinni platit v roce 1949 všeobecnou daň, se povoluje odklad platební povinnosti stran této daně do 31. prosince 1949, předloží-li do 30. dubna 1949 místně příslušnému finančnímu úřadu I. stolice potvrzení místního národního výboru svého bydliště, že uzavřeli pro rok 1949 smlouvu o výrobě zemědělských výrobků podle vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949. č. 6 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy, a smlouvu