Input:

1/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1952 Archiv

č. 1/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1952
[zrušeno č. 2/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1945,
jímž se vydává železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):
Čl. I.
Dnem 1. ledna 1946 vstoupí v účinnost nový železniční přepravní řád (ŽPŘ), který tvoří přílohu tohoto nařízení.
Čl. II.
Železniční soupravy přepravní, sjednané ve vnitrozemské přepravě do 31. prosince 1945, ale splněné po tomto dni, se posuzují podle dosavadních předpisů.
Čl. III.
Dnem 31. prosince 1945 pozbývají platnosti všechna ustanovení o věcech jím upravených, zejména vládní nařízení ze dne 29. července 1938, č. 163 Sb., i s připojeným železničním přepravním řádem, příloha A železničního přepravního řádu, připojeného k vládnímu nařízení ze dne 17. července 1928, č. 144 Sb., a vládne nariadenie zo dňa 11. novembra 1944, č. 142 Sl. z., ktorým sa čiastočne mení železničný prepravný poriadok. Týmž dnem se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 27. března 1941, č. 145 Sb., s připojeným železničním přepravním řádem a všech předpisů je měnících a doplňujících.
Čl. IV.
Toto nařízení i s níže uveřejněným ŽPŘ nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede je ministr dopravy.
 
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Drtina v.r.
Dr. Stránský v.r.
Kopecký v.r.
Široký v.r.
Laušman v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ďuriš v.r.
Ursíny v.r.
Dr. Pietor v.r.
Masaryk v.r. gen.
Hasal v.r.
gen. Svoboda v.r.
Hála v.r.
Dr. Ripka v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Nosek v.r.
Majer v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
gen.Dr. Ferjenčík v.r.
Lichner v.r.
 
Železniční přepravní řád (ŽPŘ).
DÍL I .
Všeobecná ustanovení.
Čl. 1.
Rozsah platnosti železničního přepravního řádu.
§ 1.
Železniční přepravní řád (značka ŽPŘ) je platný pro veřejnou přepravu na všech drahách v republice Československé; pro veřejnou přepravu na drobných drahách a na drahách pro omezenou přepravu veřejnou není platný, jsou-li tyto přepravy upraveny zvláštními ustanoveními.
§ 2.
Pro mezinárodní přepravu je platný v rozsahu podle § 1 jen potud, pokud není upravena zvláštními ustanoveními.
Čl. 2.
Účast jiných podniků než železnic.
Vzájemná přeprava, na které se účastní železniční podnik spolu s jiným podnikem pro veřejnou přepravu, bude upravena přímými tarify podle tohoto řádu s odchylkami, které vyplývají z různosti přepravy; tyto odchylky však nesmějí měniti ustanovení tohoto řádu o odpovědnosti.
Čl. 3.
Doplňující ustanovení. Odchylky.
§ 1.
Železnice může vydávati doplňující ustanovení po schválení dozorčím úřadem.
§ 2.
Dozorčí úřad může, hledíc ke zvláštním poměrům, schváliti odchylky od ustanovení tohoto řádu pro některé trati, stanice, vlaky, vozidla, přepravy nebo předměty, jakož i způsoby výpravní; tyto odchylky však nesmějí měniti ustanovení tohoto řádu o odpovědnosti.
§ 3.
Doplňující ustanovení a odchylky jsou platné, byly-li pojaty do tarifu; i jich schválení musí býti z tarifu zřejmé.
Čl. 4.
Přepravní povinnost. Soukromé vozy.
§ 1.
Železnice je povinna provésti přepravu:
a) je-li vyhověno přepravním podmínkám, zejména mají-li stanice