Input:

Vnitřní předpis školy o zvýšení odstupného Garance

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Vnitřní předpis školy o zvýšení odstupného

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Tento vnitřní předpis upravuje výši odstupného poskytovaného zaměstnancům v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako "Škola“ nebo též jako "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

Článek I.

Zvýšení odstupného

1. Zaměstnanci Školy, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce, nebo u něhož došlo z těchto důvodů k zániku pracovního poměru dohodou a zaměstnanci Školy, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce, se odstupné dle § 67 odst. 1 zákoníku práce zvyšuje o:

i. dvojnásobek jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

ii. trojnásobek jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

iii. čtyřnásobek jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

(případně uvést jiný násobek průměrného měsíčného výdělku či další případy, kdy odstupné náleží, vždy je třeba ale zachovat minimální násobky uvedené v § 67 zákoníku práce).

2. Zaměstnanci Školy, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce, nebo u něhož došlo z těchto důvodů k rozvázání pracovního poměru dohodou, se odstupné dle § 67 odst. 1 zvyšuje o _________ (uvést násobek průměrného měsíčného výdělku) průměrného měsíčního výdělku. Odstupné spolu s nárokem stanoveným v § 67 odst. 1 zákoníku práce činí v celkové výši ____ násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

3 Byl-li se zaměstnancem Školy rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a Škola se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 270 odst. 1 zákoníku práce, odstupné podle § 67 odst. 1 věty druhé zákoníku práce mu nepřísluší.

5. Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu platu, pokud se nedohodne se zaměstnancem Školy na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

6. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

7. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. září 2023) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2024).

8. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

V __________ dne ___________

__________________________

ředitel Školy

Komentář:

V souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvod, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce, při skončení pracovního poměru odstupné ve výši

jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v § 67 odst. 1 písmenech a) až c) zákoníku práce, jestliže dochází k rozvázání