Input:

Vnitřní pracovní řád školy Garance

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21
Vnitřní pracovní řád školy

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Tento vnitřní pracovní řád školy vydává _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako "Škola“ nebo též jako "zaměstnavatel“).

Tento vnitřní pracovní řád je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

Článek I.

Působnost vnitřního pracovního řádu

1. Tento vnitřní pracovní řád rozvádí ustanovení zákoníku práce a zvláštních právních předpisů (zejména vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí) a upravuje některé podrobnosti pracovněprávních vztahů zaměstnanců Školy, zejména s ohledem na zabezpečení vzdělávání a výchovy dětí, žáků a studentů.

2. Tento vnitřní pracovní řád se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se Školou.

3. Na zaměstnance Školy, kteří pracují u Školy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se nevztahují ustanovení tohoto vnitřního pracovního řádu upravující dovolenou a skončení pracovního poměru. V případě, že je právo na dovolenou na straně zaměstnance sjednáno v dohodě o pracovní činnosti (případně stanoveno vnitřním předpisem Školy), vztahují se na zaměstnance, který vykonává práci na základě dohody o pracovní činnosti, také ustanovení vnitřního pracovního řádu upravující dovolenou.

Článek II.

Vznik pracovního poměru

1. Pracovní poměr mezi Školou a zaměstnancem Školy se zakládá pracovní smlouvou.

2. Pracovní smlouvu za Školu uzavírá ............(uvést pověřeného zaměstnance). Pracovní smlouva se uzavírá písemně nejpozději v den předcházející sjednanému dni nástupu zaměstnance do práce. Pracovní smlouva se uzavírá vždy nejméně ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec a jedno vyhotovení Škola.

3. Před uzavřením pracovní smlouvy přijímaný zaměstnanec Školy ............ (uvést komu - příslušnou osobu nebo útvar) předloží:........... (uvést příslušné doklady a další potřebné písemnosti – např. občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, vyplněný osobní dotazník a životopis, potvrzení o zaměstnání, doklad o dosažené kvalifikaci a předchozí praxi, doklady potřebné pro účely daně z příjmů a pro zdravotní pojištění, provádění srážek ze mzdy aj.). Tento postup se přiměřeně použije i při sjednání dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

4. Před vznikem pracovního poměru.........(uvést kdo – např. personální útvar, pověřený vedoucí zaměstnanec) seznámí zaměstnance Školy s jeho právy a povinnostmi a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž má práci konat, a v případech, kdy to vyplývá z právních předpisů nebo kdy to je pro výkon práce potřebné, zajistí, aby se zaměstnanec Školy před sjednáním pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.

5. Všichni vedoucí zaměstnanci Školy v rozsahu své řídící působnosti zajišťují rovné zacházení se všemi zaměstnanci Školy, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, a v pracovněprávních vztazích nepřipustí jakoukoliv diskriminaci. Za diskriminaci se nepovažují případy, které stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis.

6. Žádný zaměstnanec Školy nesmí při výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí tato práva a povinnosti vykonávat v rozporu s dobrými mravy. Ve věcech zneužití výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů se zaměstnanci Školy mohou obrátit na .........(uvést příslušný útvar nebo pověřeného zaměstnance).

7. Zaměstnavatel nebude zaměstnance Školy jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Dodržování této zásady zajišťují všichni vedoucí zaměstnanci Školy v rozsahu své řídící působnosti.

8. Ve věcech rovného zacházení mezi muži a ženami nebo diskriminace se zaměstnanci Školy mohou obrátit na .......(uvést příslušný útvar nebo pověřeného zaměstnance).

9. Při nástupu do práce seznámí ............ .........(uvést příslušný útvar nebo pověřeného zaměstnance) zaměstnance Školy s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s .............. (uvést další dokumenty platné u zaměstnavatele – kolektivní smlouvou, vnitřními předpisy zaměstnavatele vydanými podle § 305 zákoníku práce, organizačním řádem apod.).

Článek III.

Změny pracovního poměru

1. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou, nejde-li o změny, které je podle právních předpisů zaměstnavatel oprávněn nebo povinen provést i bez souhlasu zaměstnance Školy. Dohodu o změně pracovní smlouvy jménem zaměstnavatele uzavírá ............(uvést pověřeného zaměstnance); jedno vyhotovení této dohody se vydává zaměstnanci Školy.

2. Převedení zaměstnance Školy na jinou práci, vyslání na pracovní cestu, dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli nebo přeložení k výkonu práce do jiného místa lze uskutečnit za podmínek stanovených zákoníkem práce. Na pracovní cestu lze na dobu nezbytné potřeby vyslat zaměstnance Školy, se kterým byla tato podmínka dohodnuta. Na pracovní cestu zaměstnance Školy vysílá ................. (uvést, který vedoucí zaměstnanec, např. pouze ředitel Školy.). Vedoucí zaměstnanec vysílající zaměstnance Školy na pracovní cestu určí podmínky pracovní cesty a vyznačí je na cestovním příkazu.

Článek IV.

Skončení pracovního poměru

1. Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době podává zaměstnanec Školy písemně a zpravidla osobně doručuje........... (uvést komu), který mu potvrdí příjem, vyznačí den jeho přijetí a neprodleně je se svým stanoviskem postoupí ............ (uvést komu – např. řediteli Školy).

2. Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec Školy povinen pořídit písemný přehled nesplněných pracovních úkolů a seznámit svého bezprostředně nadřízeného se stavem prací a s tím, co je třeba v nejbližší době zařídit. Dále je povinen odevzdat osobní a pracovní pomůcky a jiné věci náležející zaměstnavateli. O předání úkolů, odevzdání věcí a vyrovnání závazků se pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení se vydá zaměstnanci Školy. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro skončení dohody o pracovní činnosti.

3. Při skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu anebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy, je .......... (uvést kdo – např. personální útvar) povinen vydat zaměstnanci Školy potvrzení o zaměstnání, a to nejpozději v den skončení pracovního poměru. Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 313 zákoníku práce. Pracovní posudek zaměstnanci Školy vydá na jeho žádost .......... (uvést kdo – např. personální útvar) nejpozději do 15 dnů ode dne podání žádosti, zpravidla však ne dříve než v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru zaměstnance Školy. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace může zaměstnavatel uvádět do pracovního posudku pouze se souhlasem zaměstnance.

Článek V.

Práva a povinnosti zaměstnanců Školy

1. Všichni zaměstnanci Školy jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

2. Zaměstnanci Školy jsou dále povinni:

a. dodržovat pracovní a organizační řád Školy i další pokyny vydávané k upřesnění náplně práce zaměstnanců Školy,

b. plnit pokyny ředitele Školy a jeho zástupců,

c. dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu,

d. dodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a protipožární opatření,

e. chránit majetek Školy a řádně zacházet s inventářem Školy.

3. Zaměstnanci Školy mají právo být včas seznámeni se všemi novými předpisy i nařízeními, které se týkají jejich práce a jsou zároveň povinni se s nimi seznámit.

4. Pedagogičtí pracovníci Školy jsou povinni být na pracovišti nejméně 15 minut před zahájením vyučování. Ostatní zaměstnanci Školy jsou povinni být na pracovišti v pracovní době sjednané v pracovní smlouvě.

5. Při příchodu a odchodu ze Školy se zaměstnanci Školy ve vrátnici zapíší do knihy příchodů a odchodů, zároveň vyznačí čas příchodu, při odchodu ze Školy vyznačí čas odchodu.

6. O poskytnutí nezbytného pracovního volna, na které má zaměstnanec Školy nárok, žádá zaměstnanec Školy včas, nejméně do ..........hod. .......... dní předem na příslušném formuláři, který je k vyzvednutí u ..............(příslušný útvar či pověřená osoba).

7. Nepředvídanou absenci oznámí zaměstnanci Školy neprodleně ............. (uvést komu), pokud možno i s předpokládanou dobou nepřítomnosti.

8. Zaměstnavatel určuje dobu čerpání dovolené na zotavenou podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace, tak aby si zaměstnanec Školy mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance může ředitel Školy rozhodnout na základě písemné žádosti zaměstnance o převodu části dovolené za kalendářní rok, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků 6 týdnů, do následujícího kalendářního roku.

9. Pedagogickým pracovníkům určí zaměstnavatel čerpání dovolené zpravidla na dobu školních prázdnin. V období školního vyučování určí čerpání dovolené jen v odůvodněných případech.

10. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni přinést do 1. vyučovací hodiny třídní knihu, zapsat nepřítomné žáky a v dalších vyučovacích hodinách kontrolovat a doplňovat nepřítomnost žáků.

11. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát a kontrolovat dodržování vnitřního řádu/školního řádu školy ze strany žáků.

12. Při vstupu do třídy zkontroluje pedagogický pracovník (vyučující) pořádek ve třídě, v případě potřeby zjedná nápravu, totéž zajistí i při odchodu ze třídy.

13. Po poslední vyučovací hodině příslušný pedagogický pracovník zajistí, aby žáci uklidili třídu, zvedli židle, zavřeli okna a zhasli. Poté žáky odvede na oběd. Třídní knihu odevzdá ve vrátnici.

14. Pedagogičtí pracovníci v žádném případě nenechávají žáky v odborných pracovnách, v tělocvičnách a na hřišti bez dozoru, a to ani o přestávkách.

15. Pedagogičtí pracovníci řádně vykonávají dozor na chodbách, ve vrátnici a v jídelně podle rozvrhu, stejně tak i v případě suplovaného dozoru. Při dozoru pedagogický pracovník dbá na dodržování Vnitřního řádu školy, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany.

Článek VI.

Termín výplaty platu

1. Platová práva zaměstnanců