Input:

č. 98/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 98/1955 Sb. rozh. tr.
V případě nutné obhajoby, kdy obviněný si sám obhájce nezvolil, ustanoví mu předseda senátu obhájce, který by ho obhajoval bez nároku na odmenu, t. j. podie § 45 odst. 2 tr. ř. (věty před středníkem), jestliže obviněný nemá dostatečných prostředků k úhradě odměny obhájce. Při tom postačí, když neschopnost obviněného tuto odměnu hradit je patrna ze spisů.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. září 1955, ITz 184/55.)
Lidový soud v Boskovicích uznal mladistvého vinným přestupkem proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr. a podle § 29 odst. 1 tr. zák. spr. upustil od jeho potrestání. Podle § 68 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. uznal mladistvého povinným nahradit náklady trestního řízení zálohované státem a odměnu obhájci ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž byl mladistvý uznán podle § 68 odst. 1 písm. b) tr. ř. povinným nahradit odměnu obhájci ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona namítá, že lidový soud nesprávně uznal mladistvého povinným nahradit obhájci odměnu, neboť soud obhájce podle § 45 odst. 1 tr. ř. neustanovil a mladistvý prokázal, že nemá dostatečných prostředků, aby nahradil odměnu obhájce.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Usnesení předsedy senátu o nařízeni hlavního líčení obsahuje též rozhodnutí o ustanovení obhájce mladistvému. V tomto usnesení je však uvedeno pouze: „obhájce Dr. R“. Není zde tedy uvedeno, že byl ustanoven obhájce podle § 45 odst. 1 tr. ř.
Podle § 45 odst. 2 tr. ř. obviněnému, který prokáže, že nemá dostatečných prostředků, aby hradil náklady na obhájce, ustanoví předseda senátu obhájce, který by ho obhajoval bez nároku na odměnu, jestliže obviněný obhájce musí mít. Při tom je nerozhodné, zda obviněný o ustanovení obhájce požádal nebo ne. To vyplývá ze srovnání této věty § 45 odst. 2 tr. ř. s následující (za středníkem), podle níž i v případě, kdy obhajoba nutná není, ustanoví předseda senátu takovému obviněnému obhájce, který by ho bez nároku na odměnu obhajoval při hlavním líčení nebo odvolacím líčení, jestliže o to obviněný požádá. To znamená, že v případě nutné obhajoby, kdy obviněný si sám obhájce nezvolil, ustanoví mu předseda senátu obhájce, který by ho obhajoval bez nároku na odměnu, t. j.