Input:

R 96/1951 (tr.); Garance

č. 96/1951 Sb. rozh. tr.
Odvolacie pojednávanie nemôže byť konané v neprítomnosti obvineného, ktorému predvolanie naň nebolo náležíte doručené.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. augusta 1951, Tz II 10/51.)
Okresný súd v Hlohovci odsúdil obvineného pre trestný čin podvodu na bezpodmienečný trest odňatia slobody a na peňažný trest.
Krajský súd v Nitre zamietol pred 1. augustom 1950 odvolanie obvineného. Odvolacie pojednávanie bolo konané v neprítomnosti obvineného, ktorému predvolanie nebolo náležíte doručené.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom a vyslovil, že usnesením krajského súdu, pokiaľ ním bolo meritórne rozhodnuté o odvolaní obvineného, bol porušený zákon v ustanovení § 100 ods. 1 zák. č. 319/1948 Sb., o zľudovení súdnictva. Najvyšší súd zrušil toto rozhodnutie a nariadil krajskému súdu, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z dôvodov:
Predvolanie na odvolacie pojednávanie určené na 31. máj 1950 bolo krajským súdom vypravené 19. mája 1950 na chybnú adresu a bolo vrátené so závadou v doručení. Krajský súd preto predvolanie 25. mája 1950 znovu expedoval na správnu adresu.
Obvinený sa však na adrese na predvolaní uvedenej v čase doručovania nezdržoval a preto bolo predvolanie poštou zaslané na nové miesto jeho pobytu, kde mu podľa doručenky v spisoch sa nachádzajúcej bolo predvolanie doručené až 8. júna 1950.
Odvolací súd konal 31. mája 1950 odvolacie pojednávanie a podľa zápisnice zistil, že sa obvinený neustanovil. Hoci doručenie predvolania obvinenému na odvolacie pojednávanie preukázané nebolo, súd vo veci konal a vyniesol usnesenie.
Proti tomuto usneseniu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona v ustanovení § 100 ods. 1 zák. č. 319 z1948 Sb. Sťažnosť je dôvodná.
Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 zák. č. 319/1948 Sb. ustanovenie ústneho odvolacieho pojednávania