Input:

R 92/1951; Garance

č. 92/1951 Sb. rozh. obč.
V odvolacím řízení nelze vzít návrh na zahájení řízení (žalobu) zpět. Lze se však vzdát nároku. Odvolací soud rozhodne o tom, zda přizná tomuto projevu účinnost.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 14. února 1951, Co VIII 28/50.)
Ve sporu o zaplacení 3.378,50 Kčs vyhověl krajský soud v Praze žalobě rozsudkem pro zmeškání z 3. listopadu 1950.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání.
Žalobce prohlásil v odvolacím řízení dne 2. února 1951, že béře žalobu zpět a vzdává se žalobního nároku. Tvrdil, že žalovaný s tím souhlasí, poněvadž se s ním mimosoudně dohodl.
Nejvyšší soud změnil rozsudek krajského soudu a žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 177 o. s. ř. nelze v