Input:

č. 85/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 85/1958 Sb. rozh. tr.
Společenskými vztahy chráněnými ustanovením § 288a tr. zák. (o trestném činu porušení velitelských povinností) jsou společenské vztahy, které patří svou povahou do X. hlavy trestního zákona, tj. které vznikají a existují speciálně v ozbrojených sborech.
Úmyslné porušení povinností veřejného činitele při obstarávání veřejných věcí jiné povahy, než je výkon velitelských povinností, i když pachatelem je příslušník velitelského sboru, zakládá trestný čin porušení povinností veřejného činitele podle § 175 tr. zák.
Protože ČSD odpovídá za škodu způsobenou na dopravovaných předmětech nutno odcizení dopravovaných předmětů považovat vždy za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, bez ohledu na vlastníka předmětů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 3. června 1958, Tzv 21/58.)
Obžalovaný nadporučík pohraniční stráže v době od června do září 1957 jako starší kontrolor OPK (oddělení pohraniční kontroly) soustavně porušoval své velitelské povinnosti tím, že jednak sám odcizoval při prováděných kontrolách vlaků projíždějících z ČSR do NDR z vagonů různé druhy ovoce a zeleniny a v jednom případě též kaolin, jednak umožňoval a trpěl provádění obdobných krádeží příslušníky základní služby a sám od nich v několika případech ovoce a zeleninu obdržel.
Vojenský obvodový soud v Litoměřicích uznal obžalovaného vinným trestným činem porušení velitelských povinností podle § 288a odst. 1 tr. zák. Rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti generálního prokurátora – hlavního vojenského prokurátora zrušil rozsudek vojenského obvodového soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor – hlavní vojenský prokurátor ve stížnosti vytýká, že soud první stolice porušil zákon v ustanovení § 288a odst. 1 tr. zák., § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák., § 245 tr. zák., případně § 35a tr. zák. spr.
Nejvyšší soud shledal, že napadeným rozsudkem byl porušen zákon.
Nalézací soud pochybil především tím, že výše uvedené jednání obžalovaného podřadil pod ustanovení § 288a tr. zák. Toto zákonné ustanovení bylo do trestního zákona vloženo článkem V. zák. č. 63/56 Sb., aby bylo možno vyjmout z postihu podle § 175 tr. zák. ochranu těch společenských vztahů, které patří svou povahou do X. hlavy tr. zák., tj. ochranu společenských vztahů, vznikajících a existujících speciálně v ozbrojených sborech.
Jednání obžalovaného však porušilo jiné zájmy než ty, které jsou chráněny ustanovením § 288a tr. zák., proto nemůže být podle této normy postihováno.
Naproti tomu je zřejmé, že funkce staršího kontrolora OPK, které obžalovaný zneužíval ke své trestné činnosti, je obstaráváním veřejných věcí ve smyslu § 75 odst. 10 tr. zák. Obžalovaný výkonu své funkce zneužíval k tomu, že se neoprávněně obohacoval a trpěl, aby si tak počínali i jeho podřízení. Obstarával tedy veřejné věci způsobem zákonu odporujícím v úmyslu opatřit sobě i jinému neoprávněný prospěch. U hlavního líčení obžalovaný doznal, že si byl vědom toho, že jeho povinností bylo nejen dozírat na to, aby žádná osoba nevyužila vlakové soupravy k ilegálnímu opuštění republiky, ale že měl též dbát, aby souprava byla řádně střežena a nic z ní nebylo odcizeno.
Je tedy