Input:

č. 85/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 85/1955 Sb. rozh. tr.
K otázce trestní kvalifikace útoků proti členům JZD.
V případech, kdy kulak jakožto třídní nepřítel spáchá trestný čin nebo se účastní trestného činu, jehož účelem je mařit nebo ztěžovat upevňování nebo další rozvíjení kolektivisace vesnice a upevňování již založených nebo zakládání nových jednotných zemědělských družstev, příčí se důležitému obecnému zájmu povolení podmíněného odkladu výkonu trestu uloženého za takový trestný čin nebo za účast na něm.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. září 1955, 1 Tz 182/55.)
Obviněná A spolu s dalšími čtyřmi soukromě hospodařícími rolníky napadla na návsi předsedkyni MNV slovy: „Vy zloději, ukradli jste nám pole.“ K tomu došlo v době, kdy bylo prováděno v obci rozorávání mezí na základě hospodářsko-technické úpravy půdy provedené za tím účelem, aby mohly být pozemky nově založeného JZD III. stupně v jednom honu. Napadená předsedkyně MNV byla též členkou JZD bez funkce.
Lidový soud v Sušici uznal obviněné, mezi nimi také obviněnou A, vinnými podle žaloby trestným činem urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. Obviněné A uložil nepodmíněný trest odnětí svobody na šest týdnů.
Krajský soud v Plzni k odvolání obviněné A zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a uložil jí nový trest odnětí svobody na jeden měsíc a povolil jí podmíněný odklad výkonu trestu se zkušební dobou dvou roků.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil, že rozsudkem lidového soudu, pokud jím byla obviněná A uznána vinnou trestným činem urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. a rozsudkem krajského soudu, jímž byl k odvolání obviněné A změněn rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu uloženém obviněné A byl porušen zákon v § 2 odst. 3 tr. ř.
Z odůvodnění:
Především jest vytknout rozsudku lidového soudu, že se nedostatečně zabýval otázkou správné kvalifikace trestné činnosti obviněné A.
Trestného činu urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. dopustí se ten, kdo urazí veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon. Lidový soud dospěl k závěru, že obvinění, a mezi nimi i obviněná A, nadávali předsedkyni MNV slovy: „Vy zloději,“ poněvadž chtěli projevit své opovržení k napadené jako k předsedkyni MNV. Ve své administrativní výpovědi však napadená jako svědkyně uvedla, že šla kritického dne po návsi, při tom spatřila shluk lidí, mezi nimi též obviněnou A, a zaslechla, jak obvinění křičeli na družstevníky, že jsou zloději a že jim ukradli pole. Podle obsahu spisu napadená předsedkyně MNV byla členkou JZD bez funkce. Z této výpovědi nikterak neplyne, že by se obvinění byli dopustili slovních urážek vůči napadené jako předsedkyni MNV při výkonu její pravomoci, resp. pro tento výkon. U hlavního líčení před lidovým soudem pak uvedla tato svědkyně, že šla po návsi, že zaslechla za sebou křik, viděla shluk lidí, mezi nimi i obviněnou A. a všichni prý měli zdvižené ruce a volali za ní: „Vy zloději.“ V podstatě stejně vypovídala i u odvolacího líčení před krajským soudem.
Podle vyšetření bezpečnostních orgánů uvedeného v trestním oznámení a jak to ostatně vyplývá i ze souvislosti tohoto zjištěni s výpověďmi obviněných, počínali si obvinění