Input:

R 82/1951 (tr.); Garance

č. 82/1951 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že obviněný se nemůže pro nemoc dostavit k hlavnímu líčení, ke kterému byl předvolán, není důvodem pro přerušení trestního stíhání, může ale být důvodem pro odročení hlavního líčení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 16. května 1951, 6 Tk 71/51.)
Vesnický boháč byl žalován pro zločin sabotáže podle § 36 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaný neplněním smluvních dodávkových závazků ve značném rozsahu a nedodržením osevního plánu.
Okresní soud v Mor. Krumlově vydal v neveřejném zasedání podle § 142 tr. ř. usnesení, kterým „podle § 165 odst. 1 písm. a) tr. ř. povoluje přerušení trestního stíhání až do doby, kdy obviněný bude moci být postaven před soud“. Toto usnesení odůvodnil tím, že obviněný podle lékařského posudku trpí vážnou ledvinovou chorobou, takže není schopen chůze ani dopravy a nemůže se proto dostavit k soudu.
Krajský soud vyhověl stížnosti okresního prokurátora a zrušil toto usnesení.
Z důvodů:
V souzené věci se nekoná řízení proti uprchlému podle § 238 tr. ř., pro jehož konání není důvodu, protože se obviněný nevyhýbá trestnímu stíhání pobytem v cizině nebo ukrýváním, žaloba i předvolání k hlavního líčení byly obviněnému doručeny, načež obviněný předložil lékařský nález urologické kliniky o svém špatném zdravotním stavu.
Otázku, zda lze v souzené věci o žalobě rozhodnout v nepřítomnosti obviněného, který se pro svou nemoc k němu nemůže dostavit, nutno řešit jednak podle § 145 odst. 2 tr. ř., jednak podle § 170 odst. 2 písm. a) tr. ř. Z ustanovení § 145 odst. 2 tr. ř. plyne, že tu není zákonné překážky, která by vylučovala konání hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného, neboť obviněný byl o trestném činu vyslechnut, žaloba i předvolání k hlavnímu líčení byly mu náležitě doručeny a