Input:

R 7/1957; Garance

č. 7/1957 Sb. rozh. obč.
Nebylo-li přeřazení zaměstnance národního podniku průmyslového na jiné pracovní místo projednáno se závodním zastupitelstvem, jde o opatření právně neúčinné (§ 28 odst. 2 zák. č. 103/ 1950 Sb., o národních podnicích průmyslových).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. září 1956, Cz 210/56.)
Žalobce byl podle zjištění soudu přijat do služeb žalovaného podniku a zaměstnán jako normovač. Přípisem z 31. ledna 1955 sdělil mu žalovaný podnik, že ho zprošťuje ze služebních důvodů funkce vedoucího normovače, v níž se neosvědčil, a zařazuje ho do kategorie administrativních zaměstnanců ve funkci pomocného kalkulanta v útvaru plánovacím s platem, který byl nižší než plat podle dosavadního zařazení. 1
Lidový soud civilní v Praze vyhověl žalobě, v níž se žalobce dožadoval zaplacení rozdílu mezi původním platem a mzdou sníženou, vyplácenou mu ode dne jeho přeřazení na jiné pracovní místo až do skončení pracovního poměru. Lidový soud dospěl k přesvědčení, že výsledky provedeného dokazování nepotvrdily tvrzení žalovaného podniku, že by se žalobce dopustil jednání, které znamenalo porušení nebo zanedbání služebních povinností a odůvodňovalo proto s okamžitou platností snížení jeho platu podle § 5 odst. 5 výnosu ministra stavebních hmot z 12. srpna 1953.
Krajský soud v Praze toto rozhodnutí změnil a žalobu zamítl. Na rozdíl od lidového soudu došel k názoru, že žalobce porušil a zanedbal své služební povinnosti při výkonu funkce normovače a proto prý žalovaný podnik, použil-li ustanovení výnosu ministra stavebních hmot o snížení platu s okamžitou platností, učinil tak právem.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem krajského soudu byl porušen, zákon.
Z odůvodnění:
Oba soudy postupovaly správně, když otázku přeřazení žalobce na nižší funkci s menším základním platem zkoumaly především s hlediska ustanovení výnosu ministra stavebních hmot z 12. srpna igBsTjímž byla provedena úprava platových poměrů zaměstnanců podniků, k nimž náleží i žalovaný. Podie § 5 odst. 5 tohoto výnosu nastává snížení základního platu u zaměstnance, který přechází na pracovní činnost zařazenou do nižší tarifní třídy, s okamžitou platností, dojde-li k tomu následkem porušení nebo zanedbání služebních povinností zaviněného zaměstnancem.
Byly-li splněny podle závěru krajského soudu předpoklady pro použití tohoto kárného opatření vůči žalobci, nebyla tím však otázka žalobcem uplatněného nároku ještě plně vyřešena.
Základním předpisem o pracovních a mzdových poměrech zaměstnanců těchto