Input:

č. 69/1949 Sb. rozh. obč., Garance

č. 69/1949 Sb. rozh. obč.
Knihovnímu návrhu je vyhovět, i když navrhovatel předloží potřebné listiny, které opomněl předložit v prvé stolici, až ve stížnosti (§ 48 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví).
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 5. dubna 1949, R III 119/49.)
Okresní soud v Mnichově Hradišti zamítl knihovní návrh na povolení vkladu vlastnického práva na usedlost podle smlouvy uzavřené 27. září 1948, poněvadž ke knihovní žádosti podané právním zástupcem nebyla připojena plná moc, listina prokazující rodinný poměr mezi prodávajícím a kupujícím, potvrzení míst. nár. výboru, že celková výměra pozemků prodávajícího nečiní více než 50 ha (§ 18, odst 1, § 22, odst. 1, č. 1 zák. č. 139/1947 Sb. o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy), a potvrzení ministerstva zemědělství, že proti převodu usedlosti není námitek nebo,že nemovitosti nepodléhají výkupu podle zák. č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (§ 13 uved. zák.).
Krajský soud vyhověl stížnosti navrhovatelů a povolil navrhovaný vklad.
Z důvodů:
Prvý soud právem zamítl knihovní žádost, poněvadž nebyla připojena plná moc právního zástupce a poněvadž nebyl předložen průkaz o rodinném poměru mezi prodávajícími a kupujícími a průkaz o výměře, jak je podle § 77 knih. zák. a § 22, odst. 1, č. 1 zák. č. 139/1947 Sb. zapotřebí.
Avšak navrhovatel použil ustanovení § 48 zák. č. 319/1948 Sb., doplnil nedostatky prvým soudem vytýkané, připojil plnou moc, oddací list, potvrzení místního národního výboru a místní rolnické komise, že převáděné nemovitosti nejsou předmětem výkupního řízení podle zák. č. 46/1948 Sb.
Z oddacího listu plyne, že jde o převod na syna a snachu, a z potvrzení místního národního výboru je zjištěno, že převáděné nemovitosti svou výměrou nepřesahují 50 ha.
Žádanému zápisu nebrání