Input:

R 66/1954 (tr.); Garance

č. 66/1954 Sb. rozh. tr.
Proti usnesení o výši znalečného není přípustná stížnost obviněného. Pokud ustanovení § 121a odst. 2 tr. ř. připouští proti takovému rozhodnutí stížnost, míní tím stížnost znalce nebo prokurátora.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 15. dubna 1954, 7 To 79/54.)
Lidový soud trestní v Brně dožádal lidový soud v Uherském Hradišti, aby v trestní věci proti obviněnému pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 2 tr. zák. vyslechl znalce z oboru slaboproudé elektřiny. Výši nutných výdajů a odměny znalce za podaný posudek (výši znalečného) určil dožádaný soudce.
Krajský soud zamítl stížnost obviněného A proti tomuto usnesení dožádaného soudu.
Z odůvodnění:
Stejnopis vyhotovení usnesení o určení výše znalečného doručil dožádaný soud mimo jiné také obviněnému A, který proti němu podal stížnost. Uvádí v ní, že mu není známo, v jaké věci vedené proti němu u dožádaného soudu znalec podal posudek, a že proto odmítá jakékoliv placení.
Tato stížnost obviněného však není přípustná.
Dosud nebyla stěžovateli jakožto obviněnému uložena povinnost, aby zaplatil znalečné, jehož výše byla napadeným usnesením určena. Tyto poplatky budou zatím zálohovány státem, neboť trestní řízení není dosud