Input:

č. 59/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 59/1956 Sb. rozh. tr.
Jde o souběh trestných činů opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. a poškozování majetku národního nebo majetku lidových družstev podle § 246 tr. zák., jestliže řidič požije alkoholického nápoje, věda, že pojede s motorovým vozidlem, a za jízdy pak následkem toho způsobí škodu nikoli nepatrnou na majetku národním nebo na majetku lidového družstva.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 30. března 1956, 1 Tz 88/56.)
Obviněný, traktorista STS, přijel s traktorem řízeným dalším ŠM traktoristou cestou do garáže před hostinec. Oba se v hostinci zastavili a tam vypili každý po jednom 10° pivu a po odlivce (0,5 dcl) sladkého likéru. V hostinci se obviněný sešel se svým známým, od něhož se dozvěděl, že jmenovaný má setrvačník k motocyklu, který obviněný potřeboval. Proto vyjednal koupi setrvačníku a rozhodl se, že si pro něj hned zajede, a sice traktorem, na kterém přijel k hostinci. Při jízdě však vlivem alkoholu traktor neovládl, narazil jím na patník, což mělo za následek, že traktor vyjel se silnice, spadl po prudkém svahu a převrátil se. Obviněnému se při tom nic nestalo, na traktoru však byla způsobena škoda v částce 430 Kčs a kromě toho byl po určitou dobu vyřazen z provozu.
Lidový soud v Nové Pace uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, # že obviněný měl být uznán vinným též trestným činem poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák.
Stížnost pro porušení zákona je v podstatě důvodná.
Ve spisech chybí přesné zjištění, zda obviněný, když požil alkoholických nápojů, byl již rozhodnut, že pojede pro setrvačník. Obviněný původně traktor neřídil a do garáže, kam měl být traktor zavezen, by byl zajel druhý traktorista, který celý den s traktorem jezdil a který jej také před zastávkou v hostinci řídil. Zda o koupi setrvačníku vyjednával obviněný dříve než požil alkoholu, či až po jeho požití, není zjištěno. Toto zjištění je však rozhodné pro posouzení, zda obviněný v době požití alkoholických nápojů věděl, že pojede s traktorem, a zda je jednáním obviněného naplněna skutková podstata trestného činu opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. Bez tohoto zjištění není totiž možno posoudit, zda obviněný požil alkoholických nápojů za takových okolností, že by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.
Jelikož lidový soud tuto rozhodnou skutečnost nezjistil, nerozhodl spravedlivě, neboť nemohl