Input:

R 56/1958; Garance

č. 56/1958 Sb. rozh. obč.
Pro rozhodování o návrhu na obnovu rozhodnutí trestního soudu o náhradě škody platí především příslušná ustanovení trestního řádu o podmínkách a přípustnosti obnovy, o tom, kdo je oprávněn návrh podat, který soud je příslušný atd., a to i když podle § 303 odst. 1 tr. ř. je obnova prováděna soudem s pravomocí ve věcech občanskoprávních. Ustanovení občanského soudního řádu je možno použít jen pokud to trestní řád připouští.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. dubna 1957, 20 Co 226/57.)
Rozsudkem lidového soudu v Kutné Hoře z 13. dubna 1954, zn. P 54/54, byl žalobce uznán vinným trestným činem rozkrádání a poškození majetku lidových družstev z nedbalosti a podle § 164 tr. ř. odsouzen k náhradě škody Jednotě v Kutné Hoře v likvidaci částku 15.092 Kčs a Jednotě, družstvu v Nových Dvorech, částku 5.942 Kčs.
Žalobce podal dne 5. února 1957 návrh na obnovu trestního řízení pokud jde' o výrok o náhradě škody, a to již podle ustanovení § 304 tr. ř. (zákon Č. 64/1956 Sb.), a domáhal se, aby trestní rozsudek byl ve výroku o náhradě škody zrušen a aby poškozená družstva byla se svým nárokem odkázána ha řízení ve věcech občanskoprávních.
Lidový soud v Kutné Hoře, který rozhodoval ve věci podle § 303 tr. ř. v řízení občanskoprávním, připustil obnovu trestního řízení pokud žalobce byl uznán povinným nahradit Jednotě, družstvu v Kutné Hoře v likvidaci, částku 15.092 Kčs a Jednotě, družstvu v Nových Dvorech, částku 5.942 Kčs, výroky o náhradě škody zrušil a obě poškozená družstva odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Je názoru, že skutečnosti žalobcem tvrzené, kterých nemohl použít v původním řízení, by mohly přivodit pro navrhovatele příznivější rozhodnutí ve věci samé, zejména s ohledem na ustanovení §