Input:

R 54/1957 (tr.); Garance

č. 54/1957 Sb. rozh. tr.
Prerušenie výkonu trestu podľa § 346 ods. 1 tr. por. pre ťažkú chorobu odsúdeného (alebo pre tehotenstvo odsúdenej, zdravotný stav ktorej alebo zdravotný stav očakávaného dieťaťa by bol ohrozený) sa nezapočítava do trestu.
Do trestu započítava sa iba prerušenie výkonu trestu, ktoré bolo povolené z dôvodov uvedených v § 346 ods. 2 tr. por.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. mája 1957, 2 Tz 70/57.)
Ľudový súd v Ilave (predseda senátu) uznesením prerušil výkon trestu odňatia slobody v trvaní troch rokov uloženého odsúdenému rozsudkom Ľudového súdu v Pezinku z 27. januára 1956 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 29. februára 1956 na čas troch mesiacov pre ťažkú chorobu s tým, že čas, na ktorý bol výkon trestu přerušený, započítava sa do trestu. Toto uznesenie stalo sa právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie predsedu senátu ľudového súdu, pokiaľ ním bolo rozhodnuté, že čas prerušenia výkonu trestu započítava sa do trestu.
Z odôvodnenia:
Pokiaľ predseda senátu ľudového súdu prerušil odsúdenému výkon trestu na čas troch mesiacov pre ťažkú chorobu, nemožno jeho rozhodnutiu nič vytýkať, lebo sa opiera o posudok nemocnice pri NPT, z ktorého vyplýva, že odsúdený trpí ťažkou chorobou. Predseda senátu však pochybil, keďže rozhodol, že odsúdenému započítává sa čas, na ktorý bol výkon trestu prerušený, do trestu.
Podľa § 346 ods. 2 tr. por. môže predseda