Input:

R 51/1960 (tr.); Řízení o stížnosti. Podmíněné odsouzení. Trest Garance

č. 51/1960 Sb. rozh. tr.
Podľa § 155 ods. 2 tr. por. manželka odsúdeného by mohla ako osoba uvedená v § 263 ods. 2 tr. por. podať v prospech manžela sťažnosť len ak by išlo o uznesenie o väzbe alebo o ochrannom liečení. V inom smere, najmä v jeho neprospech mohla by podľa § 155 ods. 1 tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu týkajúcemu sa jej manžela (ako v súdenom prípade) iba ako osoba, ktorej sa uznesenie priamo dotýka, alebo ktorá na uznesenie dala svojím návrhom podnet.
Rozhodnutie o tom, že odsúdený sa v zkušebnom čase osvedčil, nemôže sa (vedľa prokurátora ako štátného orgána) priamo dotýkať inej osoby než len odsúdeného. Ani z možnosti, že by odsúdený mohol vo výkone trestu získať odmenu za prácu, ktorá by mohla prispievať na výživu osôb na ňom výživou alebo zaopatrením závislých, nemožno dovodiť, že by sa rozhodnutie súdu o tom, že podmienečne odsúdený sa osvedčil, mohlo priamo dotknúť uvedených osôb alebo ich zákonného zástupcu, teda v súdenom prípade matky detí odsúdeného.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. júna 1960 - 7 Tz 73/60).
Ľudový súd v Spišskej Starej Vsi vyslovil v uznesení, že podmienečne odsúdený sa v skúšobnom čase osvedčil.
Krajský súd v Prešove zrušil na sťažnosť manželky odsúdeného uvedené rozhodnutie ľudového súdu a vyslovil, aby sa na ňom vykonal trest 3 mesiace odňatia slobody uložený rozsudkom Ĺudového súdu v Spišskej Starej Vsi z 2. júla 1958 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove z 30. októbra 1958.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Prešove a sťažnosť manželky odsúdeného podľa § 162 ods. 1 písm. b) tr. por. zamietol.
Z odôvodnenia:
Sťažnosťou pre porušenie zákona napáda predseda Najvyššieho súdu uvedené uznesenie krajského súdu preto, že v rozpore s ustanovením § 162 ods. 1 písm. b) tr. por. nezamietol sťažnosť manželky odsúdeného, ktorou sa táto domáhala zrušenia uznesenia ľudového súdu v neprospech odsúdeného, hoci bolo zrejmé, že menovaná na podanie takej sťažnosti bola osobou neoprávnenou.
Najvyšší súd na základe obsahu spisov Ĺudového súdu v Spišskej Starej Vsi preskúmal napadnuté uznesenie, a to podľa § 293 ods. 1 tr. por. čo do správnosti všetkých jeho výrokov, ako aj konanie, ktoré tomu predchádzalo a spoznal, že krajský súd porušil zákon.
Manželka odsúdeného podľa § 155 ods. 2 tr. por. by mohla ako osoba uvedená v § 263 ods. 2 tr. por. podať v prospech manžela sťažnosť len ak by išlo o uznesenie o väzbe alebo o ochrannom liečení. V inom smere, najmä v jeho neprospech mohla by podľa § 155 ods. 1 tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu týkajúcemu sa jej manžela (ako v súdenom prípade) iba ako osoba, ktorej sa uznesenie priamo dotýka, alebo ktorá na uznesenie dala svojím návrhom podnet.
Z obsahu súdnych spisov Najvyšší súd zistil, že na uznesenie, ktorým súd rozhodoval podľa § 27 tr. zák. (§ 350 tr. por.) manželka odsúdeného nedala podnet. Podľa § 350 ods. 1 tr. por. na rozhodnutie o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, nie je potrebný návrh strán alebo iných osôb. V súdenom prípade podnet na rozhodnutie súdu podľa § 27 tr. zák. a § 350 tr. por. bol daný úradným záznamom, ktorým správny zamestnanec súdu