Input:

R 43/1951 (tr.); Garance

č. 43/1951 Sb. rozh. tr.
Sabotáž správce státního statku, skrývaná úspěšnou činností v jednom úseku podnikání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. prosince 1950, To VI 8 50.)
Obviněný, agronom s vysokoškolským vzděláním, byl správcem velkého státního statku, v němž byly sdruženy dva dvory a dvě viničná hospodářství. Statek vykazoval zejména v oboru polnohospodářském veliké ztráty. Pole byla zaplevelena, některé plodiny nebyly sklizeny, seno i obilí bylo znehodnoceno deštěm, vypěstované sazenice nebyly upotřebeny a pod.
Okresní soud v Mikulově zprostil obviněného žaloby, která mu kladla za vinu, že tyto škody zavinil. Obviněný se hájil, že sám byl pracovně přetížen, že neměl dosti pracovních sil a proto se soustředil na úkol, který považoval za nejdůležitější, totiž na viničné hospodářství, a tento úkol splnil. Přípisy a žádostmi na různé veřejné orgány se sice snažil opatřit pracovní síly, avšak tyto pokusy nepřinesly takových výsledků, jaké očekával. Okresní soud uvážil potíže, kterými se obviněný hájil, a dospěl k závěru, že vzhledem k pracovnímu přetížení obviněného, nedostatku pracovních sil a náhlým dešťům nelze mu v uvedených směrech vytýkat ani nedbalost.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a uznal obviněného vinným zločinem sabotáže podle § 36 odst. 2 písm. d) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
Z důvodů:
Státním statkům připadá v době budování socialismu na vesnici závažný úkol, aby vzorným hospodařením získávaly masy zemědělců pro myšlenku kolektivní zemědělské velkovýroby. Avšak státní statek, jehož správcem byl obviněný, tento úkol nesplnil.
Krajský soud opakoval a doplnil důkazní řízení, protože soud první stolice nezhodnotil náležitě třídní postavení obviněného a nezkoumal všecky stránky případu v jejich souvislosti s přihlédnutím nejen ke skutečnostem zažalovaným, ale ke všem provedeným důkazům, které osvětlují činnost obviněného zejména po subjektivní stránce.
Krajský soud zjistil, že ztráty státního statku dosahovaly vysokých částek. Vyšetřovací komise, která se zabývala činností obviněného, shledala, že polní hospodářství bylo velmi zanedbáváno a opomíjeno. Plevelem bylo zničeno mnoho hektarů cukrovky a celá kultura máku a lnu. Zapleveleny byly brambory a též některé vinice, ačkoliv jinak bylo viničně hospodářství vedeno celkem v pořádku. V době žní bylo na jednom statku posečené žito ponecháno v panácích na poli, kde po deštích porostlo. Nebyla sklizena vojtěška, která byla dešti téměř úplně zničena. Na několika hektarech nebyl sklizen hrách na zeleno. Obviněný pak rozhodl proti plánu, aby hrách byl po dozrání posečen a vymlácen, avšak po posečení zůstal hrách na poli, kde pomokl a začal plesnivět. Pro nesplnění osevního plánu výsadby tabáku a papriky bylo zničeno veliké množství tabákových a paprikových sazenic. Paprika nebyla vysázena vůbec, tabák jen na menší rozloze do zapleveleného pole, plevel se rozrostl a zadusil tabák. Pole státního statku byla vůbec tak zaplevelena, že ohrožovala pozemky okolních usedlostí.
Obhajoba obviněného, že proti všem těmto škodám byl bezmocný, protože neměl dosti pracovních sil, nemůže obstát. Je sice pravda, že rozsáhlý státní statek měl málo trvale