Input:

R 36/1951; Garance

č. 36/1951 Sb. rozh. obč.
Nárok manželův na plat není jměním náležejícím do zákonného majetkového společenství manželů a proto nemůže věřitel jednoho z nich uspokojit svou pohledávku exekucí vedenou na plat druhého manžela.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 30. srpna 1950, R XII 91/50.)
Okresní soud civilní v Ostravě povolil vymáhajícímu věřiteli exekuci proti manželům zabavením a přikázáním k vybrání nároku na plat, který má manžel proti zaměstnavateli.
Krajský soud změnil k rekursu manželů usnesení prvého soudu tak, že návrh na povolení exekuce zamítl.
Z důvodů:
Exekuční titul směřuje proti manželce, exekuce je navržena proti manželce a manželovi a vede se na nárok na plat, který má manžel proti svému zaměstnavateli.
Podle § 9 ex. ř. lze proti jiné osobě nežli proti tomu, kdo je v exekučním titulu jmenován jako dlužník, vést exekuci jen, jestliže je veřejnými nebo veřejně ověřenými listinami prokázáno, že závazek určený v exekučním titulu přešel s osob tam uvedených na osoby, proti nimž je exekuce navržena (srov. též § 436 občanského soudního řádu). Poněvadž exekuční titul zní proti manželce a nebyly splněny podmínky § 9 ex. ř., nelze povolit exekuci proti manželovi. Přechod závazku, uloženého exekučním titulem manželce, na manžela není prokázán. Již z toho důvodu musí být návrh na povolení exekuce proti manželovi zamítnut.
Avšak tento návrh musí být zamítnut i potud, pokud směřuje proti manželce. Pracovní příjem manželův, na nějž se vede exekuce, netvoří získaný majetek, který by spadal do zákonného majetkového společenství manželů (§22 zák. č.