Input:

č. 32/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 32/1957 Sb. rozh. obč.
Nastanou-li právním úkonem spoluvlastníka takové změny ve vlastnictví, že by všechny nemovitosti zapsané v jedné vložce nepatřily týmž spoluvlastníkům, je nutné odepsání parcely takto dotčené a zápis její do nové vložky, a to i bez souhlasu ostatních spoluvlastníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 17. července 1956, 3 Co 668/56.)
Lidový soud v Gottwaldově povolil podle darovací smlouvy z 30. března 1956 k návrhu Stanislava a Anny G. v pozemkové knize pro kat. úz. H. odepsání parcely č. 1132/1 z vložky č. 355 a její zápis do nové vložky č. 2949 s přenesením vlastnického práva Apolonie H. k jedné polovině a zápisem vlastnického práva pro navrhovatele, každému k jedné čtvrtině.
Krajský soud nevyhověl stížnosti Apolonie H. a usnesení lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Stěžovatelka především