Input:

č. 32/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 32/1956 Sb. rozh. tr.
K výkladu zákazu pobytu podle § 23 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí plena nejvyššího soudu z 12. března 1956, Pis 1/56.)
Při sledování soudní praxe a při rozhodování o opravných prostředcích zjistil nejvyšší soud, žě soudy nepostupují jednotně při vyslovování zákazu pobytu podle § 23 tr. zák. spr., a sice pokud jde o osoby, u nichž lze zákaz pobytu vyslovit, a pokud jde o místní a časové vymezení tohoto vedlejšího trestu.
K zajištění jednotnosti soudního rozhodování v těchto směrech vydává plenům nej vyššího soudu podle § 26 zák. č. 66/1952 Sb. tyto směrnice pro výklad ustanovení § 23 tr. zák. spr.
1. Zákaz pobytu podle § 23 tr. zák. spr. jest za podmínek v tomto ustanovení uvedených vyslovit nejen u třídních nepřátel, jejichž záporný postoj k lidově demokratickému řádu vyplývá z jejich třídní příslušnosti k třídě za kapitalismu vládnoucí, nýbrž i u deklasovaných živlů, které jsou svým parasitním způsobem života nebezpečím pro budovatelské úsilí pracujícího lidu.
2. § 23 tr. zák. spr. omezuje zákaz pobytu na určité místo, t. j. určitou obec (město) nebo více obcí (měst) spolu teritoriálně souvisících.
3. § 23 tr. zák. spr. nevylučuje, aby zákaz pobytu byl vysloven na určitý čas (dočasný zákaz pobytu).
Podle trestního zákona a trestního zákona správního z r. 1950 vyslovit omezení, pokud jde o pobyt občana, jen jako trest, a sice jako vedlejší trest za trestný čin (§ 53 tr. zák.) anebo za přestupek (§ 23 tr. zák. spr.) za podmínek v cit. zákonných ustanoveních uvedených. Podle důvodové zprávy k trestnímu zákonu má zákaz pobytu pachatele trestného činu (stejně jako vyhoštění toho, kdo není československým občanem, podle § 52 tr. zák. a zákaz činnosti podle § 51 tr. zák.) napomáhat k udržování bezpečnosti lidí a majetku a chránit společnost před budoucími trestnými činy. Podle důvodové zprávy k trestnímu zákonu správnímu je účelem zákazu pobytu (který je uložit jen při závažném přestupku ohrožujícím budovatelské úsilí pracujícího lidu), ochrana budovatelského úsilí pracujícího lidu a je namířen proti nepřátelům lidově demokratického řádu, kteří se zákazem pobytu vylučují z prostředí, kde rušivě zasahují do socialistické výstavby státu.
Odpověď na otázku, které pachatele lze zákazem pobytu postihovat, vyplývá pak z uvedeného účelu zákazu pobytu podle trestního zákona správního. Vzhledem k tomuto účelu bude ovšem nutno uvážit nejprve, co lze rozumět „závažným přestupkem ohrožujícím budovatelské úsilí pracujícího lidu“ ve smyslu § 23 tr. zák. spr., neboť teprve vztah takového přestupku k pachateli – jak to ukáží níže uvedené příklady – náležitě osvětlují, jaké pachatele má § 23 tr. zák. spr. na mysli.
Za „závažný přestupek ohrožující budovatelské úsilí pracujícího lidu“ bude třeba považovat přestupek, který se zřetelem ke konkrétní situaci určitého místa a vzhledem ke způsobu provedení činu a jeho škodlivosti, tedy vzhledem ke konkrétnímu stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost ohrožuje budovatelské úsilí pracujícího lidu zvýšenou měrou.
Tak na př. přestupky proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr. spáchané záměrným vyhýbáním se práci, budou takto ohrožovat budovatelské úsilí pracujícího lidu, zejména v místě, kde