Input:

č. 29/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 29/1959 Sb. rozh. tr.
Trestné činy zkrácení a ohrožení daně jsou jednou z forem útoků proti socialistickému hospodářství, jichž se dopouští kapitalistické živly. Účelu trestu u takových pachatelů bude dosaženo nejen trestem hlavním, ale i takovým vedlejším trestem, jímž budou odčerpány mnohdy nekontrolovatelné bezpracné zisky. Takové tresty budou výstrahou nejen pro obžalovaného, ale i pro další osoby s obdobnými vztahy k naší společnosti [§ 17 odst. 1 písm. a), o) tr. zák.].
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 13. března 1959 1 Tz 5/59.)
Obžalovaný, syn stavitele, soukromý podnikatel, za léta 1955 a 1956 v Praze 11 učinil za pomoci falešných dokladů nesprávná přiznání k dani z příjmu obyvatelstva a k dani živnostenské, čímž tyto daně zkrátil o částku 233.137,40 Kčs.
Lidový soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným trestným činem zkrácení a ohrožení daně podle § 148 odst. 1, 2 písm. b), d) tr. zák. a odsoudil ho k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 15 (patnáct) měsíců.
Krajský soud v Praze odvolání obžalovaného zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil porušení zákona rozsudkem lidového soudu trestního v Praze v ustanoveních § 17 odst. 1, § 19 odst. 1, §§ 43, 47 tr. zák., tento rozsudek, jakož i usnesení krajského soudu zrušil a uložil lidovému soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku lidového soudu podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona s návrhem na zrušení výroku o trestu a uvedl, že trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců je nepřiměřeně nízký a neodpovídá ani účelu trestu ve smyslu § 17 odst. 1 tr. zák., ani hlediskům výměry trestu ve smyslu § 19 odst. 1 tr. zák. z hlediska osoby obžalovaného, jeho třídního profilu a stupně nebezpečnosti činu pro společnost. Lidový soud vzhledem k závažnosti trestného činu měl proto vyměřit hlavní trest podstatně přísnější a uložit také vedlejší trest propadnutí jmění podle § 47 tr. zák., jehož uložení je namístě.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon ve směru stížností pro porušení zákona uplatňovaném.
Lidový soud při odůvodnění trestu uvedl, že nebezpečnost činu pro společnost je značná vzhledem k vysoké částce škody a osobě pachatele, který jako člověk s vysokoškolským vzděláním (absolvent techniky) a dostatečnými životními zkušenostmi si mohl dosah svého jednání do důsledku uvědomit. Přihlédl při tom k přitěžující okolnosti, že trestnou činnost opakoval (správně pokračoval v trestné činnosti po delší dobu) a k polehčujícím okolnostem, tj. k řádnému životu obžalovaného a že se přičinil o odstranění škodlivých následků svého jednání tím, že zkrácení daně z největší části zaplatil. Lidový soud neprávem přiznal obžalovanému