Input:

R 28/1951 (tr.); Garance

č. 28/1951 Sb. rozh. tr.
Dopustí-li se podnapilý řidič trestného činu v souvislosti s jízdou motorovým vozidlem, nutno vždy zvlášť pečlivě uvážit, zda se uložení trestu nápravného opatření nepříčí důležitému obecnému zájmu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích ze 4. ledna 1951, To IV 349/50.)
Řidič z povolání popíjel alkoholické nápoje, ač věděl, že v krátké době bude pokračovat v jízdě. V silně podnapilém stavu ujal se pak řízení auta a rychlou klikatou jízdou po celé šíři vozovky ohrožoval nejen spolujezdce, ale i ostatní účastníky dopravy. V další jízdě mu bylo zabráněno silniční hlídkou.
Okresní soud ve Vysokém Mýtě uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. a odsoudil ho k trestu nápravného opatření na tři měsíce s tím, že jedna čtvrtina jeho měsíční odměny za práci propadá státu.
Z důvodů:
I když jednáním obviněného nevznikla škoda na životě neb zdraví, ani značná škoda na majetku, dostačuje v daném případe k postižení obviněného úmyslné požití alkoholických nápojů, neboť při tomto počínání si byl obviněný vědom, že požívá alkohol bezprostředně před dalším řízením motorového vozidla, tedy před počátkem takové činnosti, s níž je obvykle spojeno nebezpečí vzniku zmíněných škod. Za těchto okolností ustanovení § 187 odst. 2 tr. zák. o opilství postihuje v zájmu obecné bezpečnosti a boje proti alkoholismu již pouhé požití alkoholu. Společenská nebezpečnost jednání obviněného je dána tím, že obviněný požil lihové nápoje v takové míře, že jejich účinek musel se nutně projevit snížením schopností obviněného okamžitě reagovat na nebezpečí, jimž řidič motorového vozidla musí pravidelně čelit. Pokud jde o trest, dospěl soud k přesvědčení, že vzhledem k nesvědomitosti a bezohlednosti jednání obviněného je sice k jeho nápravě třeba skutečného výkonu trestu, avšak že k ní postačí trest nápravného opatření, neboť obviněný jinak vede řádný život pracujícího člověka.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora tak, že zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a uložil obviněnému nepodmíněný trest odnětí svobody; zároveň vyslovil podle ustanovení § 54 tr. zák. uveřejnění rozsudku.
Z důvodů:
Posouzení viny obviněného spočívá na správném a úplném skutkovém zjištění.
Pokud však jde o uložený trest, okresní soud pochybil. Nevystihl jím totiž jednak dostatečně hloubku společenské nebezpečnosti činu obviněného, jednak