Input:

č. 24/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 24/1957 Sb. rozh. tr.
Trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele (z nedbalosti) podie § 176 odst. 1 tr. zák. je dán nejen tehdy, když veřejný činitel některým způsobem uvedeným v cit. ustanovení pod písm. a), b) nebo c) zmařil splnění úkolů spadajících přímo do jeho pravomoci, nýbrž i tehdy, když neoprávněně plní úkoly, které sice nespadají do jeho pravomoci, avšak s jejím výkonem souvisí tak, že jeho jednání má za následek zmaření úkolů přímo jemu svěřených.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. ledna 1957, 1 Tz 412/56.)
Lidový soud v Rokycanech uznal obviněného mimo jiné vinným trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zák., že totiž jako pracovník zemědělského odboru rady ONV, tedy jako veřejný činitel z nedbalosti zmařil splnění úkolů mu svěřených tím, že obstarával veřejné věci způsobem zákonu odporujícím, což mělo za následek značnou škodu. Lidový soud zjistil, že obviněný v souvislosti s prováděním odhadů a převodů nemovitostí z konfiskátů nepřátelského majetku neoprávněně vybíral a nesprávným způsobem vyúčtoval soukromým osobám (přídělcům) výlohy komisionelního řízení prováděného v období od 1. prosince 1950 do 10. března 1956, že si tyto částky, celkem 25.645,70 Kčs starých peněz a 23.253 Kčs nových peněz, dával od přídělců přímo zasílat na svůj osobní účet do státní spořitelny, ačkoli řízení měl obviněný účtovat v cestovních účtech a na jejich základě měly být upravovány a vybírány zemědělským odborem rady ONV, který pak měl obviněnému poukázat (vyplatit) částky mu příslušející. Lidový soud při tom sice nezjistil, že by se byl obviněný obohatil, neboť účtované a jím vybrané částky odpovídaly jeho výlohám, zejména i cestovnému za jízdy vlastním autem vykonané. Kvalifikaci podle § 176 odst. 2 písm. b) tr. zák. však odůvodnil lidový soud tím, že se prý obviněný dopustil „činu za zvláště přitěžující okolnosti, neboť jeho jednáním ONV vznikla určitá škoda. Když již nelze mluvit o škodě materiální, v každém případě je nutno vzít v úvahu, že nesprávným způsobem byla vybrána poměrně vysoká částka a jednání obviněného nesporně bude mít vliv na to, že dobrá pověst ONV bude otřesena“. O tom, jaký vliv mělo jednání obviněného na dobrou pověst ONV, není ve spisu žádného zjištění.
Krajský soud v Plzni zamítl odvolání obviněného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového i krajského soudu a lidovému soudu uložil, aby o věci znova jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Lidový soud spatřoval zmaření splnění úkolů svěřených obviněnému jako veřejnému činiteli v