Input:

R 224/1949; Garance

č. 224/1949 Sb. rozh. obč.
Nedal-li příslušný okresní národní výbor, referát práce a sociální péče, souhlas ke sjednání pracovního poměru (§ 13 dekr. č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti), nevznikl pracovní poměr a nelze proto s úspěchem žalovat o náhradu podle § 8 zák. č. 154/1934 Sb., o soukromých zaměstnancích.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 21. června 1949, Opr 18/49.)
Okresní soud v Bílovci zamítl žalobu zaměstnance o splnění nároků na náhradu podle § 8 zák. č. 154/1934 Sb. pro bezdůvodné odstoupení zaměstnavatele od smlouvy s odůvodněním, že pracovní smlouva nebyla mezi stranami pevně sjednána.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalobce z těchto
důvodů:
Žalobce opírá právní důvod žalobního nároku o ustanovení § 8 zák. č. 154/1934 Sb. Tento předpis však předpokládá, že mezi stranami došlo k platné pracovní smlouvě, kterou ovšem může být jen smlouva mající nejen všechny náležitosti smlouvy podle občanského zákona, nýbrž i náležitosti, které požadují pro její platnost předpisy o regulaci pracovního trhu. Podle § 13 dekretu č. 88/1945 Sb. může být pracovní poměr s právní účinností sjednán nebo rozvázán – s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 až 4 – jen po