Input:

č. 21/1952 Sb. rozh. obč., Garance

č. 21/1952 Sb. rozh. obč.
Dokiaľ krajský národný výbor nerozhodol o odvolaní podanom proti výmeru okresného národného výboru o náhrade za vyvlastnenú nehnuteľnosť v smysle ustanovenia § 9 ods. 7 vládneho nariadenia č. 296/1948 Sb., o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne, treba žiadosť a určenie náhrady súdom odmietnuť [§ 57 ods. 1 písm. b) o. s. p.].
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 13. septembra 1951, 6 Ok 24/51.)
Okresný súd v Rajci odmietol žiadosť navrhovateľa o určenie náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť.
Krajský súd sťažnosti navrhovateľa nevyhovel.
Odôvodnenie:
Podľa § 9 ods. 7 vlád. nar. č. 296/1948 Sb., o opatreniach v stavebníctve v päťročnom