Input:

č. 202/1950 Sb. rozh. obč., Garance

č. 202/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 31/1947 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
Převezme-li Fond národní obnovy peněžité závazky náležející ke konfiskovanému majetku, byť vzniklé po 9. květnu 1945, zaniká ručení konfiskovaného majetku za tyto převzaté závazky a soud zruší exekuci vedenou pro ně na konfiskovaný majetek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 11. srpna 1949, R XXII 160/49.)
Okresní soud civilní v Praze zrušil k návrhu Fondu národní obnovy exekuci vedenou vymáhající stranou proti národní správě konfiskovaného podniku. Výměrem Fondu bylo totiž prokázáno, že Foud přejímá k vypořádání veškeré peněžité závazky vzniklé po 9. květnu 1945, jež náležejí k majetkové podstatě tohoto podniku a jsou vymáhány exekucí.
Krajský soud nevyhověl rekursu vymáhající strany.
Z důvodů:
Výměry správních úřadů mohou řádné soudy přezkoumávat toliko po stránce formální, nikoli po stránce věcné správnosti. Do rámce tohoto formálního přezkoumání náleží posouzení, zda úřad vydal výměr v rámci přikázané pravomoci. Pro prohlášení Fondu národní obnovy podle § 2 zák. č. 31/1947 Sb. není