Input:

R 17/1950 (tr.); Garance

č. 17/1950 Sb. rozh. tr.
Pre posúdenie pojmu „získaného majetkového prospechu“ podľa § 8 zák. č. 150/1943 Sl. z. je rozhodný len čas spáchaného trestného skutku a ak úplatok bol daný neskoršie, čas poskytnutia úplatku.
Nárok štátu na prepadnutie majetkového prospechu, ktorý obžalovaný získal trestným činom podľa zákona č. 150/1943 Sl. z., nezaniká tým, že podplatený už ho nemá vo svojej držbe.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 18. októbra 1949, Tz II 3/49.)
Okresný súd v Stropkove uznal obžalovaného vinným prečinom úplatkárstva podľa § 4, ods. 2 zák. č. 150/1943 Sl. z. a vyslovil, že suma 50.000 Kčs ako majetkový prospech získaný trestným činom sa podľa § 61 TRZ a § 8 zák. č. 150/1943 Sl. z. zhabe a prepadá v prospech štátu.
Krajský súd v Prešove na odvolanie obžalovaného rozsudok prvého súdu vo výroku o zhabaní a prepadnutí majetkového prospechu zrušil a výrok tento pominul.
Najvyšší súd k sťažnosti generálneho prokurátora na zachovanie zákona rozsudok krajského súdu, pokiaľ ním bol zrušený rozsudok prvého súdu vo výroku o zhabaní majetkového prospechu, prijatého obžalovaným, zrušil a vyslovil, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon v ustanovení § 8 zák. č. 150/1943 SI. z.
Z dôvodov:
Odvolací súd odoprel v smysle § 8 zák. č. 150/1943 SI. z. o úplatkárstve a podplácaní vysloviť zhabanie a prepadnutie v prospech štátu majetkového prospechu pochádzajúceho z trestného činu (úplatkárstva) preto, že obžalovaný už nemal v čase vynesenia rozsudku prijatý úplatok vo svojej držbe. Odvolací súd tu však mylne vyložil ustanovenie § 8 spomenutého zákona.
Majetkovým prospechom sa podľa tohto rozumie všetko, čo bolo dané ako úplatok (§ 1 ods. 3 cit. zák.) verejnému orgánovi (alebo osobe predpisom § 5 ods. 2 toho istého zákona v tom smere jemu na roveň postavenej) prípadne čo vinník získal trestným činom podľa zák. č. 150/1943 Sl. z. a má majetkovú hodnotu. Ako plynie z uvedeného ustanovenia, je pre posúdenie pojmu získaného majetkového prospechu rozhodný len čas spáchaného trestného skutku, a ak úplatok bol daný neskoršie, čas poskytnutia úplatku. Dôsledkom toho nezáleží na tom, či podplatený si úplatok ponechal a či ho vôbec ešte mal v ruke v čase vynesenia rozsudku, tým menej na tom, či ním neskoršie dajako disponoval, štát už v čase spáchania trestného činu prípadne neskoršieho poskytnutia úplatku nadobudol nárok na vydanie tohože. Preto nie je možné dispozíciám podplateného úplatkom priznať taký účinok, že by utratením, darovaním alebo vrátením daru mohol zmariť nárok štátu.
Keďže teda pri spáchaní trestného činu získal obžalovaný úplatkom 50.000 Kčs majetkový prospech v tejto hodnote, boly tu dané všetky podmienky pre výrok o zhabaní a prepadnutí tohoto majetkového prospechu v prospech štátu podľa § 8 uvedeného zákona. Tento předpis je kogentnej povahy. Právom preto vyslovil prvý súd vo svojom rozsudku zhabanie a prepadnutie tohto majetkového